Grondslagen voor een toekomstige gemeenschappelijke onderzoeksagenda van EPICUR

Deze gemeenschappelijke onderzoeksagenda wordt opgesteld als een “levend document”, een eerste onderzoek en een basis waarop in de komende jaren een meer substantiële onderzoeksagenda voor de alliantie kan worden ontwikkeld. Het is een eerste analyse van de status quo van de EPICUR-partners, die zich in de komende jaren kan ontwikkelen en aanpassen aan veranderingen binnen het Europese onderzoeksecosysteem, de EPICUR-alliantie en de samenleving in het algemeen. Ons EPICURResearch-project legt de basis voor een mogelijke toekomstige gemeenschappelijke onderzoeksagenda door de sterke punten van de EPICUR-universiteiten vast te stellen, de EPIC-uitdagingen te definiëren, de toekomstige uitdagingen te scannen en passende middelen, stimulansen en onderzoeksinfrastructuren te identificeren om het groeiende gemeenschappelijke onderzoeksecosysteem te ondersteunen.

Hier downloaden

EPIC-Gemeenschapsontwerp

Het hoofddoel van D2.5 is “het ontwerpen van een niet-commercieel, open en inclusief register van Europese onderzoekers en het noodzakelijke platform voor het creëren van een Europees sociaal netwerk van onderzoekers (EPICommunity) ter ondersteuning van academische matchmaking en samenwerking […]”. Deze deliverable zal input leveren voor deliverable D2.6 om “[…] de EPICommunity (technisch) verder te ontwikkelen, zodat deze open en toegankelijk is voor leden van andere Europese universitaire allianties en daarbuiten. Zo zal EPICUR diensten aanbieden aan onderzoekers over de hele wereld die kunnen en willen samenwerken om mondiale (EPI-)uitdagingen op te lossen”. 1.3 Methodologie In deze paragraaf wordt in het kort de methodologie voor het beschrijven en vaststellen van het EPICommunity Design gepresenteerd. Meer bepaald zijn er drie workshops gehouden met de deskundigen van EPICUR-Research WP2 en de deelname van het bestuur van EPICUR ECR. 

Hier downloaden

EPIGame – Onderzoekers Gamification Framework

Dit resultaat maakt deel uit van taak 2.1 Actieplan voor de oprichting van de EPICommunity [(M01-M12) van werkpakket 2 “EPICommunity als basis voor de versterking van het menselijk kapitaal”. Dit werkpakket beoogt de bevordering van duurzame onderzoeksloopbanen in de context van de Europese onderzoeksruimte en is onderverdeeld in vier taken:

Taak 2.1. Zij heeft het kader voor onderzoekers van EPICUR (EPIQAssess) uitgewerkt en zal dit combineren met een kader voor gamificatie, namelijk prikkels en beloningen (EPIGame).
Taak 2.2. Zij zal gemengde mobiliteitsformats (EPIMove) voor onderzoekers uitwerken en beleidsaanbevelingen aan de EG formuleren over de behoeften van beginnende onderzoekers in de context van gemengde mobiliteit, met het oog op de nieuwe instrumenten in het volgende Erasmus+-programma.
Taken 3+4. De taken 2.3 en 2.4 zullen worden gewijd aan het ontwerp en de uitvoering van het prototype EPICommunity door gebruik te maken van (a) EPIQAssess en (b) EPIGame (zie figuur 1)
De belangrijkste activiteiten van taak 2.1 zijn:

Activiteit 2.1.1: de definitie van het beoordelingskader van de onderzoeker (EPIQAssess) en
Activiteit 2.1.2: de definitie van het gamificatiekader van de onderzoeker (EPIGame).

Hier downloaden

EPICUR Kwalitatief beoordelingskader voor onderzoekers

Deze deliverable omvat de kerntekst van EPIQAssess, met inbegrip van een modelreeks van beoordelingscriteria. EPIQAssess is een flexibel en dynamisch beoordelingskader voor onderzoekers, een resultaat van taak 2.1.1 (EPIQAssess) en onderdeel van EPICUR-Research Work Package 2 “Versterking van het menselijk kapitaal”. EPIQAssess bouwt voort op lopende debatten en publicaties over de bevordering van onderzoeksloopbanen in nationaal en Europees verband, waaronder de recente conclusies van de Raad “Verdieping van de EOR: Aantrekkelijke en duurzame loopbanen en arbeidsvoorwaarden voor onderzoekers en mobiliteit van hoogopgeleiden. Het kader is bedoeld als een bruikbaar model voor het bevorderen van aantrekkelijke en duurzame onderzoeksloopbanen, dat door universiteiten kan worden ingezet. Daarbij verenigt EPIQAssess zowel kwantitatieve criteria als kwalitatieve beoordelingspraktijken. Het belangrijkste kenmerk van EPIQAssess is dat het een praktisch instrument is dat de EPICUR-universiteiten concrete instrumenten aanreikt om een verandering teweeg te brengen in de manier waarop de prestaties van het personeel worden erkend en beloond. In een later stadium zullen onderdelen van het EPICUR-beoordelingskader worden geïntegreerd in een EPICUR-gamificatiekader, dat stimulansen en beloningen voor de prestaties van onderzoekers zal omvatten. EPIQAssess is opgesteld in nauw overleg met een deskundigengroep, bestaande uit onderzoekers en leidinggevend personeel van alle acht EPICUR-partneruniversiteiten, alsmede leden van de Raad voor beginnende onderzoekers. Daarnaast heeft intern overleg binnen de partneruniversiteiten van EPICUR plaatsgevonden en is met alle ontvangen feedback rekening gehouden.

Hier downloaden

EPIMove Gemengde mobiliteitsformaten

Het hoofddoel van de deliverable is een benchmarking van de verschillende bestaande mobiliteitsformaten voor onderzoekers van alle leden van de EPICUR Alliance, met inbegrip van doctoraatskandidaten tot en met gepensioneerde professoren, ongeacht of zij persoonlijk of virtueel zijn.

Hier downloaden

Open Science persoonlijke en internationale cursussen

Het hoofddoel van de deliverable is de inventarisatie van de beschikbare cursussen voor ECR. Deze cursussen zullen online toegankelijk zijn, ongeacht hun formaat en bron. Het delen van kennis en ervaring tussen de partners zal het mogelijk maken de onderzoeksvisie te verruimen. Dit zal de aanloop zijn naar samenwerkingsverbanden zoals EPIMove en EPICradles.

Hier downloaden

EPICUR-analyseverslag en aanbevelingen: EPICUR-waardevoorstellen aan partners uit andere sectoren om betrokken te worden bij onderzoek naar EPIChallenges

Het hoofddoel van dit resultaat 3.1 is een beter begrip te genereren van de behoeften, belangen en mogelijkheden van partners uit andere sectoren om betrokken te worden bij onderzoek naar EPIC-uitdagingen en mogelijke waardeproposities van EPICUR voor hen om systematisch actoren van buiten de academische wereld te betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Er werd een inventaris opgemaakt van de (bestaande) samenwerking en acties tussen de partneruniversiteiten van EPICUR en partners van buiten de academische wereld. Op basis van deze werkanalyse zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke EPICUR-strategie voor de betrokkenheid van niet-academische partners bij gezamenlijke onderzoeksprojecten, onder verwijzing naar taak 3.2.a van de subsidieovereenkomst.

Hier downloaden

EPICUR Analyseverslag en aanbevelingen: Eisen en voorwaarden voor het delen van infrastructuren en het verrichten van gezamenlijk infrastructuuronderzoek naar EPIChallenges

De taak van 3.1.b) in werkpakket 3 (blz. 21 van 48) stelt dat de ALU belast is met het maken van een analyse van de “eisen en voorwaarden voor gezamenlijk infrastructuuronderzoek naar EPIC-uitdagingen, met inbegrip van de respectieve aanbevelingen”, hetgeen leidt tot het resultaat 3.2. De EPIC-uitdagingen in kwestie zijn “Onderzoek naar duurzaamheid”, “Mobiliteit, migratie, identiteit” en “Volksgezondheid”. De taak vereiste een gemeenschappelijke definitie voor onderzoeksinfrastructuren, die in april 2022 via een schriftelijke procedure van het PMT is goedgekeurd en hieronder is opgenomen. Voorts vereist het een beter begrip van de verschillende soorten onderzoekssamenwerking in het kader van EPICUR.

Hier downloaden

EPICUR Concept Paper

Deze conceptnota omschrijft het doel en het actieplan voor de oprichting van een prototype onderzoeksresidentie (EPICluster) en de residentie zal dienen als test om de haalbaarheid ervan vast te stellen. EPIClusters zijn samenwerkingsprojecten ter bevordering van internationale samenwerking tussen onderzoekers en professionals buiten de academische wereld, bedoeld om wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en bedoeld om beginnende onderzoekers te ondersteunen bij het uitvoeren van nieuwe ideeën. EPIClusters bieden op maat gemaakte ervaringen aan een van de partneruniversiteiten voor wetenschappers, denkers en deskundigen uit zowel de academische als de niet-academische wereld, en dienen als een netwerk voor wetenschappelijke verkenning en ideeën over de hele Alliantie. EPIClusters dienen ook als een eerste samenwerkingservaring in het professionele leven van een beginnende onderzoeker en bieden EPICUR Fellows de mogelijkheid om een Europees onderzoeksproject te voltooien.

Hier downloaden

Bijgewerkte versies van de bestaande EPICUR-communicatie

Dit document geeft een overzicht van het bijgewerkte kader voor communicatie en verspreiding.
vastgesteld in het Erasmus+-project dat nu wordt uitgevoerd in het EPICUR-Research-project. Het bevat informatie over de gedeelde administratieve organen die zich bezighouden met communicatie, verspreiding en exploitatie. De communicatiestrategie van EPICUR-Research moet worden aangepast omdat, terwijl de communicatie van de Alliantie in het algemeen de hele academische gemeenschap betreft, EPICUR Research meer specifiek gericht is op beginnende onderzoekers. Aangezien bovendien de organisatie in elke partneruniversiteit en de mensen die bij EPICUR-Research betrokken zijn niet dezelfde zijn, moeten de instrumenten en acties worden aangepast om deze doelgroep te bereiken en bewustzijn over het project en een gevoel van betrokkenheid te creëren.

Hier downloaden