Podstawy przyszłego wspólnego programu badań EPICUR

Niniejszy wspólny program badań jest tworzony jako „żywy dokument”, wstępna kontrola i podstawa, na której można opracować bardziej szczegółowy program badań dla sojuszu na kolejne lata. Stanowi on pierwszą analizę status quo partnerów EPICUR, które w kolejnych latach może ewoluować i dostosowywać się do zmian zachodzących w europejskim ekosystemie badawczym, sojuszu EPICUR i społeczeństwie w ogóle. Nasz projekt EPICURResearch kładzie podwaliny pod ewentualny przyszły wspólny program badawczy poprzez określenie mocnych stron badawczych uniwersytetów EPICUR, zdefiniowanie wyzwań EPIC, określenie przyszłych wyzwań oraz zidentyfikowanie odpowiednich zasobów, zachęt i infrastruktury badawczej w celu wsparcia rozwijającego się wspólnego ekosystemu badawczego.

Pobierz tutaj

Projektowanie społeczności EPIC

Głównym celem D2.5 jest „zaprojektowanie niekomercyjnego, otwartego i integracyjnego rejestru europejskich naukowców oraz niezbędnej platformy do stworzenia europejskiej sieci społecznej naukowców (EPICommunity) w celu wspierania kojarzenia i współpracy akademickiej […]”. Zadanie to będzie stanowić wkład do zadania D2.6 w celu „[…] dalszego rozwoju (technicznego) społeczności EPIC, aby była otwarta i dostępna dla członków innych europejskich sojuszy uniwersyteckich i nie tylko. W ten sposób EPICUR będzie oferował usługi naukowcom z całego świata, którzy są w stanie i chcą współpracować w celu rozwiązania globalnych wyzwań (EPI-)”. 1.3 Metodologia W tym paragrafie przedstawiono pokrótce metodologię eskrypcji i podejmowania decyzji w sprawie projektu EPICommunity. W szczególności przeprowadzono trzy warsztaty z udziałem ekspertów EPICUR-Research WP2 oraz z udziałem zarządu EPICUR ECR. 

Pobierz tutaj

EPIGame – Researchers Gamification Framework

Ten element jest częścią zadania 2.1 Plan działania na rzecz utworzenia EPICommunity [(M01-M12) pakietu roboczego 2 „EPICommunity jako podstawa wzmocnienia kapitału ludzkiego”]. Ten pakiet roboczy ma na celu wzmocnienie trwałych karier naukowych w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej i składa się z czterech zadań:

Zadanie 2.1. Opracowała ona ramy dla badaczy EPICUR (EPIQAssess) i połączy je z ramami gamifikacji, czyli zachętami i nagrodami (EPIGame)
Zadanie 2.2. Opracuje formaty mobilności mieszanej (EPIMove) dla naukowców oraz przedstawi zalecenia polityczne dla KE dotyczące potrzeb naukowców na początku kariery w kontekście mobilności mieszanej, z myślą o nowych instrumentach w kolejnym programie Erasmus+.
Zadania 3+4. Zadania 2.3 i 2.4 będą poświęcone zaprojektowaniu i wdrożeniu prototypu EPICommunity poprzez wykorzystanie (a) EPIQAssess oraz (b) EPIGame (patrz rysunek 1)
Główne działania w ramach zadania 2.1 to:

Działanie 2.1.1: zdefiniowanie ram oceny przez badacza (EPIQAssess) oraz
Działanie 2.1.2: zdefiniowanie ram gamifikacji badacza (EPIGame).

Pobierz tutaj

Ramowe zasady oceny badaczy jakościowych EPICUR

Ten dokument zawiera podstawowy tekst EPIQAssess, w tym modelowy zestaw kryteriów oceny. EPIQAssess jest elastycznym i dynamicznym modelem ram oceny naukowców, dostarczonym w ramach zadania 2.1.1 (EPIQAssess) i będącym częścią pakietu roboczego 2 EPICUR-Research „Strengthening Human Capital”. EPIQAssess opiera się na trwających debatach i publikacjach skupiających się na wspieraniu karier naukowych w kontekście krajowym i europejskim, w tym na ostatnich konkluzjach Rady Pogłębianie ERA: Zapewnienie naukowcom atrakcyjnych i trwałych karier i warunków pracy oraz urzeczywistnienie obiegu mózgów. Ramy te mają zapewnić możliwy do zastosowania model wspierania atrakcyjnych i trwałych karier naukowych, który może zostać wdrożony przez uniwersytety. W ten sposób EPIQAssess łączy zarówno kryteria ilościowe, jak i praktyki oceny jakościowej. Kluczową cechą EPIQAssess jest to, że jest to praktyczne narzędzie oferujące konkretne instrumenty dla uczelni EPICUR, mające na celu zapoczątkowanie transformacji w sposobie uznawania i nagradzania wyników pracowników. Na późniejszym etapie elementy ram oceny EPICUR zostaną włączone do ram grywalizacji EPICUR, które będą obejmować zachęty i nagrody za osiągnięcia naukowców. EPIQAssess został opracowany w ścisłej konsultacji z Grupą Ekspertów, składającą się z naukowców i starszych pracowników wszystkich ośmiu uniwersytetów partnerskich EPICUR, a także członków Rady Naukowców Wczesnej Kariery. Ponadto odbyły się wewnętrzne konsultacje w ramach uczelni partnerskich EPICUR, a wszystkie otrzymane informacje zwrotne zostały uwzględnione.

Pobierz tutaj

EPIMove Formy mobilności mieszanej

Głównym celem tego zadania jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych istniejących form mobilności naukowców wszystkich członków Sojuszu EPICUR, w tym doktorantów aż do profesorów, niezależnie od tego, czy są to formy osobiste czy wirtualne.

Pobierz tutaj

Kursy osobiste i międzynarodowe Open Science

Głównym celem tego zadania jest sporządzenie spisu dostępnych kursów dla ECR. Dostęp online do tych kursów będzie możliwy niezależnie od ich formatów i źródeł. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami pozwoli na poszerzenie wizji badawczej. Będzie to wstęp do pracy zespołowej, takiej jak EPIMove i EPICradles.

Pobierz tutaj

Raport z analizy EPICUR i rekomendacje: Propozycje wartości EPICUR dla partnerów z innych sektorów do zaangażowania w badania nad EPIChallenges

Głównym celem tego zadania 3.1 jest lepsze zrozumienie potrzeb, interesów i potencjału partnerów z innych sektorów w zakresie zaangażowania w badania nad wyzwaniami EPIC, jak również możliwych propozycji wartości EPICUR dla nich w celu systematycznego włączania podmiotów spoza środowiska akademickiego w opracowywanie i realizację wspólnych projektów badawczych. Przeprowadzono inwentaryzację (istniejącej) współpracy i działań pomiędzy uczelniami partnerskimi EPICUR a partnerami spoza środowiska akademickiego. Na podstawie analizy pracy, sformułowania rekomendacji powstanie opracowanie wspólnej strategii EPICUR dotyczącej zaangażowania partnerów nieakademickich we wspólne projekty badawcze, nawiązującej do zadania 3.2.a umowy grantowej.

Pobierz tutaj

Raport z analizy EPICUR i rekomendacje: Wymagania i warunki wstępne dotyczące współdzielenia infrastruktur i prowadzenia wspólnych badań opartych na infrastrukturze EPIChallenges

Zadanie 3.1.b) przedstawione w pakiecie roboczym 3 (strona 21 z 48) mówi, że ALU jest odpowiedzialne za dostarczenie analizy „wymagań i warunków wstępnych dla wspólnych, opartych na infrastrukturze badań nad EPIChallenges, w tym odpowiednich zaleceń”, co prowadzi do rezultatu 3.2. EPIChallenges, o których mowa to „Sustainability Research”, „Mobility, Migration, Identity” oraz „Public Health”. Zadanie wymagało wypracowania wspólnej definicji dla Infrastruktur Badawczych, która została uchwalona w drodze pisemnych procedur PMT w kwietniu 2022 r. i jest podana poniżej. Ponadto wymaga ona lepszego zrozumienia różnych rodzajów współpracy badawczej prowadzonej w kontekście EPICUR.

Pobierz tutaj

Dokument koncepcyjny EPICUR

Niniejsza nota koncepcyjna określa cel i plan działania dla ustanowienia prototypu rezydencji badawczej (EPICluster), a rezydencja będzie służyć jako testowa w celu określenia jej wykonalności. EPIClusters to wspólne projekty wspierające międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami i profesjonalistami spoza środowiska akademickiego, mające na celu stawienie czoła wyzwaniom naukowym i społecznym i zaprojektowane tak, aby wspierać początkujących naukowców w realizacji nowych pomysłów. EPIClusters oferują dostosowane do potrzeb doświadczenia na jednym z uniwersytetów partnerskich dla uczonych, myślicieli i ekspertów zarówno akademickich, jak i spoza środowiska akademickiego, i służą jako sieć poszukiwań naukowych i pomysłów obejmujących cały Sojusz. EPIClusters służą również jako pierwsze doświadczenie współpracy w życiu zawodowym początkującego naukowca i dają stypendystom EPICUR możliwość ukończenia europejskiego projektu badawczego.

Pobierz tutaj

Zaktualizowane wersje istniejącej komunikacji EPICUR

Niniejsze opracowanie zawiera przegląd zaktualizowanych ram komunikacji i rozpowszechniania informacji.
ustanowiony w projekcie Erasmus+, który obecnie jest realizowany w projekcie EPICUR-Research. Zawiera on informacje o wspólnych organach administracyjnych zajmujących się komunikacją, rozpowszechnianiem i wykorzystaniem. Należy dostosować strategię komunikacji EPICUR-Research, ponieważ podczas gdy komunikacja w ramach sojuszu dotyczy ogólnie całej społeczności akademickiej, EPICUR Research jest bardziej szczegółowo skierowany do naukowców na początku kariery. Ponadto, ponieważ organizacja w każdej uczelni partnerskiej i osoby zaangażowane w EPICUR-Research nie są takie same, narzędzia i działania muszą być dostosowane, aby dotrzeć do tej grupy docelowej i stworzyć świadomość o projekcie i poczucie przynależności.

Pobierz tutaj