Podstawową ambicją sojuszu EPICUR jest przekształcenie praktyk i możliwości edukacyjnych, badawczych i transferowych na uniwersytetach członkowskich w celu opracowania oryginalnych, nowatorskich rozwiązań i wyszkolenia nowych pokoleń europejskich twórców zmian, zdolnych do kształtowania europejskiego społeczeństwa w okresie transformacji i pomagających w przezwyciężeniu trudnych wyzwań.

Europa wkroczyła w erę radykalnych przemian. Siedem dekad po rozpoczęciu projektu integracji Europa stoi przed bardziej złożonymi wyzwaniami niż kiedykolwiek wcześniej, począwszy od zmiany klimatu, globalnej pandemii, starzenia się społeczeństwa i transformacji cyfrowej, aż po zniechęcające napięcia geopolityczne. W tym kontekście uniwersytety mają do odegrania kluczową rolę i muszą przejść daleko idące transformacje, aby odpowiedzieć na odnowione potrzeby społeczne i zwiększyć swój wkład w dobro publiczne. Wymaga to bezprecedensowych wysiłków i kreatywności w naszych społecznościach akademickich.

Europejski sojusz uniwersytetów EPICUR znajduje się w wyjątkowej sytuacji, aby sprostać tym wyzwaniom. EPICUR łączy charakterystyczne i uzupełniające się siły 9 uczelni członkowskich, a także doświadczenie i potencjał twórczy ich regionów. Jej zespoły tworzące wiedzę łączą siły, by pracować nad niektórymi z najbardziej wymagających globalnych wyzwań naszych czasów, w tym nad początkowymi obszarami priorytetowymi EPICUR: Zrównoważona transformacja, Europejskie wartości, Globalne zdrowie i Inteligencja przyszłości. Takie przedsięwzięcie wymaga interdyscyplinarnego podejścia i silnych powiązań z regionalnymi ekosystemami akademickimi i społeczno-gospodarczymi. EPICUR musi zatem stworzyć policentryczną sieć wzajemnie wzmacniających się regionalnych ośrodków wiedzy, przygotowanych na przyszłość do stawienia czoła tym globalnym wyzwaniom.

EPICUR przeszedł długą drogę od momentu powstania w 2019 roku. Sojusz położył podwaliny pod stworzenie wspólnej przestrzeni dla szkoleń i badań wśród swoich uniwersytetów. EPICUR stworzył już rozległą infrastrukturę współpracy i ma udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu nowych ścieżek i formatów nauczania. Te zmiany ożywają w Międzyuniwersyteckim Kampusie EPICUR i koncepcji odwróconej mobilności EPICUR, zapewniając wyjątkową przestrzeń do uczenia się, nauczania i badań. Wzorcowa polityka językowa EPICUR jest również liderem w przekształcaniu wielojęzyczności i różnorodności kulturowej Europy w siłę, pielęgnując umiejętności międzykulturowe, zwiększając integracyjność naszych programów akademickich i pomagając w rozwoju dwu- lub wielojęzycznych uniwersytetów w ramach europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Bazując na tym solidnym fundamencie, sojusz otwiera teraz nowy rozdział w historii EPICUR. W ciągu najbliższych 10 lat EPICUR będzie starał się wspierać i rozwijać coraz ściślejszą współpracę między pracownikami naukowymi, studentami i pracownikami administracyjnymi w celu stać się pełnoprawną federacją uniwersytetów oferującą wszystkim europejskie doświadczenia w zakresie nauki i szkolenia akademickiego. Takie ambicje wymagają ustanowienia skutecznego i integracyjnego zarządzania wspieranego przez wspólne usługi, zintegrowane oferty szkoleniowe i wspólną infrastrukturę. Wiąże się to również z koniecznością rozwijania prężnie działającego społeczność łącząca naszych wykładowców, studentów i pracowników ponad granicami narodowymi, językowymi i dyscyplinarnymi wokół wartości europejskich i wspólnego poczucia przynależności.