Aby odpowiedzieć na kluczowe pytania społeczeństwa, EPICUR angażuje silne partnerstwo wraz z interesariuszami.

Lokalni interesariusze EPICUR to osoby fizyczne, grupy społeczne lub podmioty prawne (takie jak start-upy) lub przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, władze lokalne lub agencje wsparcia) mające siedzibę w lokalnym ekosystemie uczelni członkowskiej, które są zainteresowane wynikami pracy jednego członka sojuszu lub które chcą przyjąć bardziej aktywną rolę w działaniach. Przykładami lokalnych interesariuszy, do których skierowany jest program EPICUR, są środowiska akademickie, studenci, pracownicy administracyjni, absolwenci, władze publiczne i decydenci, biznes i przemysł, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy członkowie EPICUR angażują się w partnerstwa z lokalnymi interesariuszami, w tym organizacjami pozarządowymi i agencjami rządowymi, a także prywatnymi przedsiębiorstwami w ich geograficznym sąsiedztwie.

Podczas fazy pilotażowej EPICUR współpracował z 39 lokalnymi interesariuszami w ramach następujących działań.

    • Laboratorium przedsiębiorczości EPICUR, przyczyniające się do innowacyjnego formatu uczenia się w zakresie przedsiębiorczości jako nauczyciel lub mentor.
    • Uczenie się przez służbę i staże badawcze, zapewniające miejsca stażowe w różnych organizacjach społeczeństwa obywatelskiego i organizacjach badawczych
    • Misje EPIC, dostarczanie tematów misji dla studentów jako innowacyjna demonstracja edukacji opartej na wyzwaniach.
    • Forum EPICUR, aby zaangażować się w owocne dyskusje ze swoimi odpowiednikami

Poprzez aktywne zaangażowanie lokalnych interesariuszy z naszych regionów, EPICUR Alliance rzeczywiście przyczynia się do zjednoczenia swoich regionów i lepszej wymiany dobrych praktyk w całej Europie. W tym miejscu należy również zauważyć, że lokalni interesariusze, o których wspomnieliśmy powyżej, mogą również stać się partnerami stowarzyszonymi na późniejszym etapie, jeśli zechcą przyczynić się do realizacji konkretnego zadania na poziomie sojuszu, który zostanie określony zgodnie z naszym indywidualnym i stopniowym podejściem. Sojusz EPICUR nie wyklucza również zaangażowania innych lokalnych interesariuszy lub partnerów stowarzyszonych na późniejszym etapie, ponieważ chcemy spełniać swoją rolę jako platforma łącząca inicjatywy z naszych regionów z innymi odpowiednikami w Europie.