Projekty podstawowe

Projekt podstawowy EPICUR jest zarządzany przez sojusz i w pełni zintegrowany ze wszystkimi strukturami sojuszu. Ponadto wspiera i rozwija główne cele strategiczne EPICUR przedstawione w rozdziale „Strategia i wizja”. Poniżej przedstawiamy nasze główne projekty:

EPICUR SHAPE-IT

Sojusz EPICUR wygrał drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu European Universities Initative przez Komisję Europejską i w związku z tym otrzymał zadanie rozwinięcia jego udanej fazy pilotażowej. Projekt EPICUR SHAPE-IT obejmuje wszystkie dziewięć uniwersytetów partnerskich EPICUR i trwa od listopada 2022 r. do października 2026 r. z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata.

Stosując stopniowe podejście w celu zapewnienia głębszej i szerszej współpracy, EPICUR przejdzie od podejścia do zarządzania opartego na projekcie pilotażowym (faza 1) do strukturalnej integracji polityki i działań (faza 2), torując drogę do trwałej, długoterminowej współpracy w ramach całej instytucji (faza 3).

Plan prac EPICUR SHAPE-IT został zorganizowany w celu wdrożenia strategii transformacji fazy 2 poprzez połączenie ograniczonej liczby pakietów roboczych ściśle związane z głównymi misjami EPICUR. Opierając się na kluczowych osiągnięciach fazy pilotażowej EPICUR, 7 pakietów roboczych zostało zaprojektowanych w celu osiągnięcia:

  • Zwinne i integracyjne zarządzanie zintegrowane z organami uniwersytetów członkowskich i zapewniające zapewnienie jakości i akceptację w ramach społeczności sojuszu (WP1), wraz z kompleksową polityką oceny wpływu (WP7).
  • Wsparcie infrastruktury i usług dla współpracy cyfrowej (WP3) i mobilności (WP2).
  • Wizja artykułująca cel, formaty i procedury dla edukacji (WP4), szkolenia zorientowanego na badania i transfer (WP6) oraz zaangażowanie społeczne (WP5).

EPICUR-Research

EPICUR Erasmus+ Faza pilotażowa 

EPICUR przeszedł długą drogę od momentu powstania w 2019 roku. Położyliśmy podwaliny pod stworzenie wspólnej przestrzeni szkoleniowej i badawczej dla naszych uczelni. EPICUR stworzył już rozległą infrastrukturę współpracy i ma udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu nowych ścieżek i formatów nauczania. Te zmiany ożywają w Międzyuczelnianym Kampusie EPICUR i naszej koncepcji odwróconej mobilności, zapewniając wyjątkową przestrzeń do uczenia się, nauczania i badań. Nasza modelowa polityka językowa jest również liderem w przekształcaniu wielojęzyczności i różnorodności kulturowej Europy w siłę, pielęgnując umiejętności międzykulturowe, zwiększając integracyjność naszych programów akademickich i pomagając w rozwoju dwu- lub wielojęzycznych uniwersytetów w ramach Europejskiego Obszaru Edukacyjnego. Ponadto EPICUR posiada w pełni działającą Radę Studentów z przedstawicielami studentów ze wszystkich 9 uczelni partnerskich, która samodzielnie organizuje swoje działania, będąc zaangażowaną we wszystkie działania sojuszu.

Pierwsze trzy lata projektu odpowiadały fazie pilotażowej w długoterminowym procesie tworzenia Uniwersytetu Europejskiego w pełni zintegrowanego z uczelniami partnerskimi. Projekt składa się z sześciu programów działań, z których każdy jest prowadzony przez uniwersytet będący członkiem sojuszu:

  • Zarządzanie projektem, kierowanie aliansem (Strasburg);
  • Promowanie wielojęzyczności i rządów sprzyjających włączeniu społecznemu (Amsterdam);
  • Wdrażanie innowacyjnych metod uczenia się i nauczania dla przyszłych obywateli Europy (Freiburg);
  • Otwarcie drogi do międzyuczelnianego kampusu, z wykorzystaniem podejścia skoncentrowanego na studentach i pracownikach (Aristotle U-Thessaloniki);
  • Wzmocnienie i połączenie regionów poprzez europejski uniwersytet: rozwój w ramach i pomiędzy regionami Europy (KIT);
  • Upowszechnianie i wymiana dobrych praktyk, zrównoważona współpraca (Strasburg).

Projekty satelitarne

Projekt satelitarny EPICUR obejmuje udział jednej lub kilku uczelni partnerskich EPICUR bez bezpośredniego związku z zarządzaniem Sojuszem. Sojusz może być wykorzystywany do upowszechniania wyników projektów. Poniżej przedstawiamy nasze projekty satelitarne:

EPIDI

Projekt European Partnership for Innovation in Distant Internships (2021-2023), współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+, koncentrował się na stażach uniwersyteckich na odległość, z naciskiem na identyfikację najlepszych praktyk, ogólnych i bardziej szczegółowych zaleceń, a także opracowanie modułów e-learningowych na temat tego, jak przeprowadzić udany staż na odległość dla wszystkich zaangażowanych osób: studentów, pracodawców, doradców akademickich i pracowników administracyjnych uczelni. Zostało ono przeprowadzone przez Uniwersytet w Strasburgu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Technologii w Karlsruhe. Wyniki zostaną rozpowszechnione wśród 9 partnerów sojuszu uniwersyteckiego EPICUR. Odwiedź stronę EPIDI, aby dowiedzieć się więcej.

FOCI

Projekt FOCI (Future-proof Criteria for Innovative European Education) – w którym uczestniczą członkowie ECIU University, YUFE i EPICUR Alliances – został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ w kierunku zbadania i pilotowania możliwych kryteriów, które będą podstawą przyszłego europejskiego stopnia naukowego. Projekt będzie trwał przez rok (marzec 2023 – marzec 2024) i wzmocni bliskie partnerstwo i współtworzenie Sojuszu z różnorodnymi interesariuszami szkolnictwa wyższego, w tym studentami, przedstawicielami rynku pracy, władzami krajowymi i agencjami zapewniania jakości (ze wszystkich krajów, w których znajdują się uczelnie partnerskie).