EPICUR ma na celu stworzenie wpływu na społeczeństwo poprzez wzmocnienie naszych regionów, miast, społeczeństwa i obywateli poprzez połączenie, współpracę i symbiotyczny system wymiany między wszystkimi zainteresowanymi stronami i ekosystemami.

Łączenie ekosystemów

EPICUR ma na celu wzmocnienie i połączenie europejskich regionów, ich interesariuszy, ekosystemów przedsiębiorczości i sieci regionalnych. Jako unikalne i cenne źródło wiedzy i innowacji, łączymy studentów, edukatorów, badaczy, mentorów, inwestorów, liderów i ekspertów z przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych.
Wspieramy międzykulturową różnorodność i współpracę między środowiskiem akademickim i społeczeństwem obywatelskim, a także między środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami. Poprzez przeplatanie współpracy międzyregionalnej z przedsiębiorczym myśleniem, rozwijamy wielorakie działania, które wspierają dwie kluczowe misje uniwersytetów: innowacje i interakcje ze społeczeństwem.

Osiągamy tę interakcję częściowo poprzez opracowywanie i wdrażanie działań i zadań w dziedzinie uczenia się przez całe życie, nauki obywatelskiej oraz zdolności do zatrudnienia i przedsiębiorczości. Działania te dają EPICUR możliwość zapewnienia podnoszenia i zmiany kwalifikacji wszystkim, którzy tego potrzebują.

Bezkresny krajobraz

Zgodnie z naszą wizją stania się Uniwersytetem Europejskim, silnie zakotwiczonym w swoich regionach, obecnie rozwijamy platformę, która pomaga interesariuszom z wewnątrz i spoza uniwersytetów EPICUR znaleźć odpowiednie kontakty i istotne informacje bez wysiłku. Mapa EPICUR dostarcza uporządkowanych i zorientowanych na użytkownika danych i informacji w następujących dziedzinach:
działania, wydarzenia i projekty z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa oferowane przez różne sieci uniwersyteckie ze wszystkich naszych regionów
programy, wydarzenia i instytucje wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość.
Narzędzie to będzie otwarte dla wszystkich i pomoże każdemu wyszukać kontakty do współpracy (między)regionalnej.

Jeśli masz pomysł jak przyczynić się i ulepszyć EPICURmaps lub chcesz być jego częścią, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na adres nora.korp@boku.ac.at.