Kernprojecten

Een EPICUR-kernproject wordt bestuurd door de alliantie en volledig geïntegreerd in de alliantiestructuren. Bovendien ondersteunt en ontwikkelt het de belangrijkste strategische doelstellingen van EPICUR, zoals uiteengezet in het hoofdstuk “Strategie en visie”. Hieronder vindt u onze kernprojecten:

EPICUR SHAPE-IT

De EPICUR-alliantie heeft de tweede oproep van de Europese Commissie tot het indienen van aanvragen voor het Europees Universitair Initiatief gewonnen en heeft daarom de opdracht gekregen de succesvolle proeffase ervan uit te rollen. Bij het EPICUR SHAPE-IT project zijn alle negen EPICUR partneruniversiteiten betrokken en het loopt van november 2022 tot oktober 2026 met een mogelijke verlenging van nog twee jaar.

Volgens een stapsgewijze aanpak om tot een diepere en bredere samenwerking te komen, zal EPICUR overgaan van een op proefprojecten gebaseerde beheersaanpak (fase 1) naar een structurele integratie van beleid en activiteiten (fase 2), waarmee de weg wordt geëffend voor duurzame samenwerking op lange termijn in een instellingsbreed kader (fase 3).

Het EPICUR SHAPE-IT werkplan is gestructureerd om de fase 2 transformatiestrategie uit te voeren door een beperkt aantal werkpakketten te combineren nauw aansluiten bij de kernmissies van EPICUR. Op basis van de belangrijkste resultaten van de proeffase van EPICUR zijn de 7 werkpakketten ontworpen om het volgende te bereiken:

  • Een flexibel en inclusief bestuur dat geïntegreerd is met de organen van de aangesloten universiteiten en zorgt voor kwaliteitsborging en buy-in binnen de alliantiegemeenschappen (WP1), samen met een uitgebreid effectbeoordelingsbeleid (WP7).
  • Ondersteunende infrastructuren en diensten voor digitale samenwerking (WP3) en mobiliteit (WP2).
  • Een visie die het doel, de formats en procedures voor onderwijs (WP4), onderzoeks- en transfergerichte training (WP6) en maatschappelijke betrokkenheid (WP5) verwoordt .

EPICUR-onderzoek

EPICUR Erasmus+ proeffase 

EPICUR heeft een lange weg afgelegd sinds zijn oprichting in 2019. Wij hebben de basis gelegd voor een gemeenschappelijke ruimte voor opleiding en onderzoek tussen onze universiteiten. EPICUR heeft al een uitgebreide samenwerkingsinfrastructuur opgezet en heeft een bewezen staat van dienst wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe leertrajecten en -vormen. Deze ontwikkelingen komen tot leven in de EPICUR Inter-University Campus en ons concept van flipped mobilities, dat een unieke ruimte biedt voor leren, onderwijzen en onderzoeken. Ons modeltaalbeleid heeft ook het voortouw genomen om van de meertaligheid en culturele diversiteit van Europa een troef te maken, interculturele vaardigheden aan te moedigen, de inclusiviteit van onze academische programma’s te vergroten en tweetalige of meertalige universiteiten binnen de Europese onderwijsruimte te helpen ontwikkelen. Bovendien heeft EPICUR een volledig functionerende studentenraad met studentenvertegenwoordigers van alle 9 partneruniversiteiten die zelf zijn activiteiten organiseert en betrokken is bij alle activiteiten van de alliantie.

De eerste drie jaar van het project kwamen overeen met een proeffase in het langetermijnproces om de Europese universiteit volledig te integreren met de partneruniversiteiten. Het project bestaat uit zes actieprogramma’s, elk geleid door een universiteit die lid is van de alliantie:

  • Projectbeheer, aansturing van de alliantie (Straatsburg);
  • Bevordering van meertaligheid en inclusief bestuur (Amsterdam);
  • Toepassing van innovatieve leer- en onderwijsmethoden voor de Europese burgers van morgen (Freiburg);
  • De weg openen naar een interuniversitaire campus, met een student- en personeelsgerichte aanpak (Aristoteles U-Thessaloniki);
  • Regio’s versterken en verbinden via een Europese universiteit: ontwikkeling binnen en tussen Europese regio’s (KIT);
  • Verspreiding en uitwisseling van goede praktijken, duurzame samenwerking (Straatsburg).

Satelliet projecten

Bij een EPICUR-satellietproject nemen een of meer EPICUR-partneruniversiteiten deel zonder directe band met het bestuur van de alliantie. De alliantie kan worden gebruikt om de resultaten van de projecten te verspreiden. Hieronder vindt u onze satellietprojecten:

EPIDI

Het project European Partnership for Innovation in Distant Internships (2021-2023), medegefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie, richtte zich op universitaire afstandsstages, met de nadruk op het identificeren van beste praktijken, algemene en meer specifieke aanbevelingen, evenals het ontwikkelen van e-learning modules over hoe een succesvolle afstandsstage uit te voeren voor alle betrokken doelgroepen: studenten, werkgevers, academische adviseurs en administratief personeel van universiteiten. Het werd uitgevoerd door de Universiteit van Straatsburg, de Adam Mickiewicz Universiteit van Poznan en het Technologisch Instituut van Karlsruhe. De resultaten zullen worden verspreid onder de 9 partners van de EPICUR University alliance. Bezoek de pagina van EPIDI voor meer informatie.

FOCI

Het FOCI-project (Future-proof Criteria for Innovative European Education) – waaraan leden van de ECIU University, YUFE en EPICUR Alliances deelnemen – is door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+-programma geselecteerd om de mogelijke criteria die de basis zullen vormen voor het toekomstige Europese diploma te onderzoeken en te testen. Het project heeft een looptijd van één jaar (maart 2023 – maart 2024) en zal de nauwe partnerschappen en co-creatie van de Alliantie met diverse belanghebbenden uit het hoger onderwijs versterken, waaronder studenten, vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt, nationale autoriteiten en organisaties voor kwaliteitsborging (uit alle landen waar partneruniversiteiten gevestigd zijn).