EPICUR Onderzoek is begin 2021 van start gegaan! Gefinancierd in het kader van Horizon 2020 in de programmalijn "Wetenschap met en voor de samenleving" [SwafS], zal EPICUR Research een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor alle partneruniversiteiten ontwikkelen om de interactie tussen wetenschap en samenleving te verbeteren en te versterken. EPICUR Research zal ook de positie van beginnende onderzoekers versterken door bottom-up samenwerkingsprocessen te initiëren en nieuwe EPICUR-netwerken op te zetten voor onderzoekers in al hun loopbaanfasen, waardoor een nieuw soort onderzoeksgemeenschap ontstaat die disciplinaire grenzen overschrijdt en universiteiten openstelt voor hun gemeenschappen.

Op uitdaging gebaseerd onderzoek

EPICUR wil oplossingen voor maatschappelijke problemen ontwikkelen waarbij de expertise en kennis van individuen en instellingen uit diverse sectoren van de samenleving worden betrokken. In de overtuiging dat internationale samenwerking wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang bevordert, ontwikkelt EPICUR een gezamenlijke onderzoeksagenda met een inter- en transdisciplinaire aanpak om dringende onderzoeksvragen aan te pakken, de zogenaamde EPIChallenges. Geïnspireerd door de “Zes Transformaties om de SDG’s te bereiken”, maar ook door de Green Deal, “Missies van Horizon Europe” en de EU Skills Agenda, heeft EPICUR drie EPIChallenges vastgesteld om mee te beginnen: Onderzoek naar duurzaamheid (inclusief klimaatverandering en energie); mobiliteit, migratie & identiteit; transitie van de volksgezondheid. Het is de hoop van EPICUR-Research dat door het aanbieden van deze ruimtes, de alliantie jonge onderzoekers uitnodigt om nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen die de diversiteit aan expertise en perspectieven samenbrengen die nodig zijn om de uitdagingen van wereldwijde fenomenen als klimaatverandering, pandemieën en gedwongen migratie het hoofd te bieden.

Inter- en transdisciplinair onderzoek

Er bestaat een veelheid van definities van zowel interdisciplinair als transdisciplinair onderzoek, die in de kern allemaal de noodzaak beschrijven om niet alleen uiteenlopende gegevens en informatie te integreren, maar ook om methodologie, instrumenten, onderzoeksbenaderingen, technieken en theorieën van uiteenlopende disciplines te weerspiegelen en te combineren. En uiteindelijk verder reiken dan de muren van de universiteiten zelf om er niet-universitaire partners bij te betrekken en nog meer diverse bronnen zoals inheemse of praktische kennis bij te betrekken. Voor EPICUR wordt interdisciplinariteit opgevat als de samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende academische disciplines, terwijl transdisciplinariteit de samenwerking is tussen academici en partners uit andere sectoren van de samenleving, zoals het maatschappelijk middenveld en overheidsorganisaties, de industrie en het bedrijfsleven. EPICUR zal voortbouwen op de ideeën en concepten die zijn ontwikkeld door SHAPE-ID, een door de EU gefinancierd project ter verbetering van de inter- en transdisciplinaire samenwerking tussen de kunsten, menswetenschappen en sociale wetenschappen (AHSS) en andere wetenschappen, met name wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM).

Focus op beginnende onderzoekers

De onderzoeks- en innovatieformats van EPICUR zijn gericht op vroege carrièreonderzoekers (ECR’s), aangezien de alliantie hen beschouwt als de nieuwe generatie van Europese onderzoeksleiders en dus als drijvende kracht achter de institutionele transformatie. Om dit te bereiken moeten beginnende onderzoekers nieuwe en meer mogelijkheden krijgen om de vaardigheden te verwerven die hen in staat stellen hun academische loopbaan onder nieuwe omstandigheden en steeds sneller vooruit te helpen. EPICUR vertrouwt op het vermogen van beginnende onderzoekers om de leiding te nemen en betrekt hen daarom vanaf het begin bij de conceptualisering van de formats. Bovendien heeft EPICUR zich ertoe verbonden beginnende onderzoekers in zijn besluitvormingsstructuren en bestuursorganen te integreren. Op die manier hoopt EPICUR een andere academische cultuur tot stand te brengen die wordt gevormd door en voor de behoeften van onderzoekers in alle loopbaanfasen, rekening houdend met de bijzondere uitdagingen van wetenschappers met gezinnen, vrouwen en onderzoekers met diverse (bv. niet-academische) achtergronden die nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de Europese academische wereld.
EPICUR streeft naar samenwerking tussen groepen EPICUR-partners en externe belanghebbenden uit omliggende regio’s, waaronder maatschappelijke organisaties, overheidsorganisaties en het bedrijfsleven, door twee innovatieve samenwerkingsvormen voor onderzoek te ontwerpen en uit te voeren.

Maak een EPIC-community aan

De EPICommunity is bedoeld om beginnende onderzoekers nieuwe instrumenten aan te reiken die hun autonomie en zichtbaarheid vergroten door relevante vaardigheden te erkennen en netwerken mogelijk te maken, via een nieuwe databank en door mogelijkheden voor gemengde mobiliteit te faciliteren.
Early Career Researchers worden uitgenodigd om een prototype te co-creëren voor een Europees sociaal netwerk van onderzoekers ter ondersteuning van hun matchmaking en samenwerking en gebaseerd op een aantrekkelijk gamification design dat de beoordeling van onderzoekers opnieuw vormgeeft.Meer informatie volgt binnenkort.

EPIClusters bouwen – Excellent onderzoek ontwikkelen in antwoord op EPIC-uitdagingen

EPIClusters zijn experimentele onderzoeksvormen die tot doel hebben de samenwerking van academici met maatschappelijke en industriële belanghebbenden voor onderzoek en innovatie te vergemakkelijken. EPIClusters zullen inspireren tot het delen van infrastructuren en middelen (laboratoria, archieven, databanken, bibliotheken, enz.) tussen EPICUR-partners en externe partners om schaalbare goede praktijken van gezamenlijk onderzoek en innovatie te creëren.

Samenwerking van netwerk tot netwerk

Als trots lid van het eerste cohort van Europese universitaire allianties zal EPICUR intelligente verbindingen opbouwen met andere vergelijkbare Europese universitaire allianties in EPIConnect, om het opstellen van gezamenlijke beleidsaanbevelingen voor het vormgeven van de universiteiten van de toekomst te vergemakkelijken.
Meer informatie volgt binnenkort.

De toekomst van EPICUR-onderzoek: Opkomende onderzoekssamenwerking

De EPICUR-alliantie wil de ontwikkeling van een gemeenschappelijke onderzoeksagenda aanvullen met een bottom-up proces dat beginnende onderzoekers betrekt bij het leiderschap dat innovatie in onderzoek en methodologie aanstuurt. Dit betekent dat het zich inzet om opkomend onderzoek te stimuleren en te ondersteunen en institutionele veranderingen teweeg te brengen die ertoe bijdragen dat beginnende onderzoekers meer kansen krijgen.

Aan het eind van dit bottom-up proces, dat wij in de proeffase van EPICUR Research zullen ontwikkelen en testen, zullen er twee zogenaamde EPIClusters zijn, initiatieven met het potentieel om innovatie en excellentie in het onderzoek voort te brengen. De thema’s en deelnemers van de twee EPIClusters zullen worden vastgesteld en bevorderd in de loop van een iteratief bottom-up proces. Aangezien EPICUR streeft naar empowerment van beginnende onderzoekers in plaats van hen tegen elkaar op te zetten, beoogt het proces, hoewel het in de eindfase (de selectie van EPIClusters) noodzakelijkerwijs selectief/concurrerend is, vanaf het begin zo inclusief mogelijk te zijn. EPICUR zet zich in voor diversiteit, omdat we geloven dat dit de enige basis is voor echte excellentie en we geloven dat het bevorderen van vroege carrièreonderzoekers van alle disciplines en achtergronden de Europese collectieve academische wereld slimmer en concurrerender zal maken op de wereldmarkt.

Daarom zal deelname aan de reis van EPICamps naar EPIClusters nuttig zijn voor vroege loopbaanonderzoekers, ongeacht of zij in deze eerste ronde een bod voor een EPICluster winnen of niet.

Om het EPICUR-netwerk van beginnende onderzoekers op te bouwen waaruit deze onderzoekssamenwerkingen zullen voortkomen, zal EPICUR Research onderweg tal van workshops en netwerkmogelijkheden aanbieden die openstaan voor jonge wetenschappers uit alle disciplines en die hun loopbaanontwikkeling zullen bevorderen door:

  • hun vaardigheden op het gebied van interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek uit te breiden,
  • hen kennis laten maken met open gegevensbeheer en publiceren in open wetenschappelijke formaten,
  • hen opleiden in wetenschapscommunicatie en het aanvragen van subsidies,
  • hen inzicht bieden in de verschillende financierings- en loopbaanstructuren van alle partnerinstellingen en de vijf nationale wetenschaps – systemen die in de alliantie vertegenwoordigd zijn,
  • hen voorstellen en koppelen aan hun collega’s uit de hele EPICUR-alliantie en daarbuiten

De reis zal beginnen met de uitnodiging van vroege carrièreonderzoekers voor de zogenaamde EPICamps, een laagdrempelige formule die gemakkelijke deelname van overal in de alliantie mogelijk maakt. EPICamps zal vroege carrièreonderzoekers de mogelijkheid bieden om in contact te komen met gelijkgestemde onderzoekers uit de hele alliantie en uit alle disciplines in formaten variërend van korte presentaties en postertentoonstellingen tot uitvindingen en methodologische workshops. Daarbij hopen we dat beginnende onderzoekers mogelijkheden zien voor concrete samenwerking met hun collega’s van partneruniversiteiten. In de weken na een EPICamp zal het EPICUR-personeel ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van deze eerste ideeën tot meer concrete initiatieven, en verdere netwerking tussen beginnende onderzoekers aanmoedigen.

Op basis van meer solide ideeën van dergelijke informele initiatieven en op basis van een kort voorstel zullen groepen van maximaal vijf leden van partneruniversiteiten uit ten minste drie verschillende landen worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor EPICradles. Dit zijn gezamenlijke onderzoeksverblijven in een van onze instituten voor geavanceerde studies of in een onderzoeksfaciliteit. EPICradles zal deze kleine onderzoeksgroepen in staat stellen projectvoorstellen te ontwikkelen die geldig zijn voor financiering door derden. Het EPICUR-personeel zal in nauwe samenwerking met de gastinstellingen en partneruniversiteiten de opkomende onderzoeksgroepen ondersteunen door adviseurs, niet-universitaire partners en aanvullende middelen aan te wijzen. De onderzoekers leggen de wetenschappelijke basis en ontwerpen PhD- en postdocprojecten waarmee ze een aanvraag kunnen indienen voor een EPICluster. EPICradles en EPIClusters gaan pas in 2022 van start, dus nadere informatie volgt binnenkort.