Het bestuur van EPICUR moet zijn ambitie waarmaken om steeds nauwere samenwerking tussen zijn academici, studenten en administratief personeel aan te moedigen en te ontwikkelen en een volwaardige federatie van universiteiten te worden die hun een echte Europese leer-, opleidings- en onderzoekservaring biedt.

De federale bestuursarchitectuur van EPICUR is ontworpen om 3 belangrijke uitdagingen aan te gaan en de ambitie van het Europese universiteitsinitiatief waar te maken:

 • De centrale bestuursstructuur van EPICUR moet zich niet beperken tot specifiek gefinancierde projecten. Momenteel worden de activiteiten gefinancierd via twee Europese projecten. Vanaf fase 2 moet de EPICUR-governance nieuwe gefinancierde projecten kunnen opstarten en monitoren en de algemene strategische samenhang en synergieën kunnen waarborgen.
 • EPICUR-governance integreren in de interne governance van alle leden. De verregaande samenwerking tussen alle universitaire missies en het toegenomen aantal gedeelde activiteiten en middelen vereisen zowel een sterkere institutionele coördinatie tussen het bestuur van onze leden als een gedecentraliseerde besluitvorming in bepaalde domeinen naar het meest competente senior management, met duidelijke institutionele autoriteit en expertise.
 • Maatschappelijke participatie en institutionele betrokkenheid faciliteren door een instellingsbrede aanpak te ontwikkelen. Een participatief bestuur is essentieel om een echte integratie te garanderen en een bloeiende gemeenschap over nationale, taalkundige en disciplinaire grenzen heen in stand te houden, verenigd rond Europese waarden, de uitdagingen met betrekking tot EDI en een gedeeld gevoel erbij te horen.

De EPICUR-governancearchitectuur zal daarom gebaseerd zijn op een reeks van 5 basisbeginselen:

 • Wendbaarheid, door slanke besluitvormingsprocessen en een duidelijke taakverdeling voor strategische en operationele beslissingen
 • Inclusiviteit, waarbij alle relevante belanghebbenden (studenten, academici en personeel) kunnen betrekken en een belangrijke bijdrage kunnen leveren
 • Efficiëntie, met regelmatige evaluaties van uitgevoerde maatregelen, taken en management om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van alle belanghebbenden wordt voldaan
 • Transparantie, om ervoor te zorgen dat het besluitvormingsproces duidelijk is en de informatie toegankelijk is voor de relevante belanghebbenden
 • Instemming, met efficiënte coördinatieprocessen om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsorganen met instemming instemmen

Executive Board

Leden

Gewone leden:

 • 9 Rectoren / voorzitters of
  Vice-Rectors / Vice-
  Voorzitters
 • Strategisch Coördinator

Adviserende leden:

 • 2 studenten
  gekozen vertegenwoordigers
  door de Studentenraad
 • 2 ECR vertegenwoordigers
  gekozen door de ECR
  Raad van bestuur
 • 2 personeelsvertegenwoordigers
  gekozen door het personeel
  Raad

Waarnemer:

 • Alliantiemanager

Missies

 • Strategische richtingen alliantie
  en toezicht
 • Weergave op hoog niveau van
  de alliantie
 • Contact met de Adviesraad
  Raad van bestuur

Beslissingen

 • Validatie van alliantie
  beleid
 • Validatie van alliantie
  concepten
 • Validatie eindproduct

Management Board

Deze foto dient alleen ter illustratie en is geen exacte weergave van de Raad van Bestuur en zijn leden.

Leden

 • 9 Vice-rectoren / vice-voorzitters
  EPICUR of een
  senior directeur van
  internationale betrekkingen
 • Strategisch Coördinator
  Adviserende leden:
 • 2 studenten
 • Alliantiemanager

Missies

 • Ervoor zorgen dat de strategische
  deelname en
  betrokkenheid van faculteiten,
  afdelingen en diensten
  binnen EPICUR
 • Bespreking van strategische
  alliantiemanagement
 • Bespreking van bestuur
  kwesties en horizontale
  beleid en problemen
 • Bewaking van mijlpalen
 • Vertegenwoordiging van de
  alliantie
 • Voorbereiding van nieuwe projecten
  en financieringsaanvragen

Beslissingen

 • Validatie van voorbereidende
  documenten en strategische
  documenten voor de uitvoerende macht
  Raad en de
  Raad van bestuur
 • Strategische alliantie
  managementbeslissingen,
  bijv. op externe
  communicatie
 • Validatie van mijlpalen
 • Validatie van
  communicatiestrategie

Advisory Board

Leden

 • 2 externe academici
 • 2 actoren uit het bedrijfsleven / de industrie
 • 2 actoren uit het maatschappelijk middenveld
 • 2 actoren uit de publieke sector
 • 9 Rectoren / voorzitters

Waarnemers:

 • Strategisch Coördinator
 • Alliantiemanager
 • Beleidsmedewerker bestuur
  lid van de
  Coördinatiebureau

Missie

 • Discussie over alliantie
  beleid
 • Discussie over alliantie
  concepten
 • Bespreking van mijlpalen
  en te leveren producten

Beslissingen

 • Validatie van voorbereidende
  documenten en strategische
  documenten voor de uitvoerende macht
  Raad en de
  Raad van bestuur
 • Strategische alliantie
  managementbeslissingen,
  bijv. op externe
  communicatie
 • Validatie van mijlpalen
 • Validatie van
  communicatiestrategie

Student Board

Missies

De EPICUR Student Board werd opgericht in maart 2020. Sinds de proeffase vervult de Studentenraad de volgende taken:

 • Deelnemen aan alle werkgroepvergaderingen van de alliantie, inclusief. stemrecht in thematische comités
 • Contact onderhouden met studenten en de verspreiding van EPICUR van student tot student verbeteren.
 • Feedback geven op de werkdocumenten en vergaderingen van EPICUR
 • Zijn intern handvest aanpassen aan hun behoeften.

Sinds november 2021 heeft de studentenraad een eigen studentenstatuut met duidelijke stemprocedures en een eigen dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een communicatiemedewerker. Zij moet ten minste 3 universiteiten en ten minste 2 geslachten vertegenwoordigen.

Wat het selectieproces betreft, besliste elke universiteit zelf hoe zij de studenten aanstelde, gezien de heterogeniteit van de universitaire structuren. De selectiemethoden variëren tussen een benoeming van vertegenwoordigers van centrale studentenorganisaties, een oproep tot kandidaatstelling of een actieve bezoldiging van studenten als leden van de lokale projectuitvoeringsteams. Binnen EPICUR-SHAPE-IT heeft de EPICUR-stuurgroep ermee ingestemd het studentenbestuur in alle thematische comités stemrecht te geven, hetgeen de betrokkenheid van studenten aanzienlijk zou kunnen versterken en ruimte zou kunnen creëren voor focusgroepen van studenten om een nog directere inbreng te leveren.EPICUR verwelkomt en steunt de actieve betrokkenheid van studenten en blijft nadenken over en zoeken naar manieren om hen nog meer te betrekken bij de activiteiten van de EPICUR Alliance.Voorts komt de Studentenraad 3x per jaar ter plaatse bijeen om een vruchtbare onderlinge samenwerking te waarborgen.

Doe mee!

Als je student bent aan een van de partneruniversiteiten en betrokken wilt worden bij de Student Board, of als je gewoon meer informatie wilt over de door studenten geleide activiteiten, neem dan gerust contact met ons op!

ECR-Board

Missies

 • Het geven van constructieve input en feedback aan het EPICUR-Research team over geplande en reeds uitgevoerde projectactiviteiten
 • Deelnemen aan de verspreiding van het project op lokaal en regionaal niveau
 • De belangen van beginnende onderzoekers van de EPICUR-universiteiten vertegenwoordigen

Binnen de EPICUR-alliantie vormen zij een kwaliteitsnetwerk en versterken zij de banden op persoonlijk en professioneel vlak, waardoor er meer samenhang en begrip ontstaat, ongeacht de grenzen.

Bekijk onze ECR-Board pagina voor meer informatie.