EPICUR-ledelsen skal leve op til sin ambition om at fremme og udvikle et stadig tættere samarbejde mellem sine akademikere, studerende og administrative medarbejdere og blive en fuldgyldig føderation af universiteter, der tilbyder dem en ægte europæisk lærings-, uddannelses- og forskningsoplevelse.

EPICUR’s føderale styringsarkitektur er designet til at håndtere tre centrale udfordringer og opfylde selve ambitionen med det europæiske universitetsinitiativ:

 • EPICUR’s centrale ledelsesstruktur skal trives ud over alle specifikt finansierede projekter. I øjeblikket er aktiviteterne finansieret gennem to EU-finansierede projekter. Fra og med fase 2 skal EPICUR-ledelsen være i stand til at lancere og overvåge nye finansierede projekter og sikre overordnet strategisk sammenhæng og synergi.
 • Integrer EPICUR-ledelse i hvert medlems interne ledelse. Det dybe samarbejde på tværs af alle universiteternes opgaver og det øgede antal fælles aktiviteter og ressourcer kræver både stærkere institutionel koordinering blandt vores medlemmers ledelse og en decentraliseret beslutningstagning på visse områder til den mest kompetente øverste ledelse med klar institutionel autoritet og ekspertise.
 • Fremme samfundsdeltagelse og institutionelt engagement ved at udvikle en tilgang til hele institutionen. En deltagelsesbaseret styring er nøglen til at sikre en ægte integration og opretholde et blomstrende fællesskab på tværs af nationale, sproglige og disciplinære grænser, forenet omkring europæiske værdier, udfordringerne i forbindelse med EDI og en fælles følelse af tilhørsforhold.

EPICUR’s governance-arkitektur vil derfor bygge på et sæt af fem nøgleprincipper:

 • Agilitet, gennem slanke beslutningsprocesser og klar arbejdsdeling for strategiske og operationelle beslutninger
 • Inklusion, hvor beslutningskompetencer overdrages til alle relevante interessenter (studerende, akademikere og personale) til at kunne engagere sig og komme med væsentlige input
 • Effektivitet med regelmæssige evalueringer af implementerede foranstaltninger, opgaver og ledelse for at sikre, at alle interessenters behov opfyldes.
 • Gennemsigtighed, for at sikre, at beslutningsprocessen er klar, og at information er tilgængelig for relevante interessenter
 • Samtykke, med effektive koordineringsprocesser, der sikrer, at beslutningstagende organer er enige ved samtykke

Executive Board

Medlemmer

Fuldgyldige medlemmer:

 • 9 Rektorer/formænd eller
  Vice-rektorer / Vice-
  Præsidenter
 • Strategisk koordinator

Rådgivende medlemmer:

 • 2 studerende
  repræsentanter valgt
  af studenterrådet
 • 2 ECR-repræsentanter
  valgt af ECR
  Bestyrelse
 • 2 medarbejderrepræsentanter
  valgt af personalet
  Rådet

Observatør:

 • Alliance Manager

Missioner

 • Alliancens strategiske retninger
  og tilsyn
 • Repræsentation på højt niveau af
  Alliancen
 • Forbindelse med den rådgivende
  Bestyrelse

Beslutninger

 • Validering af alliance
  Politikker
 • Validering af alliance
  koncepter
 • Validering af den endelige leverance

Management Board

Dette billede har kun til formål at illustrere og repræsenterer ikke nøjagtigt direktionen og dens medlemmer.

Medlemmer

 • 9 Vicerektorer / vicepræsidenter
  EPICUR eller en
  Seniorchef for
  internationale relationer
 • Strategisk koordinator
  Rådgivende medlemmer:
 • 2 studerende
 • Alliance Manager

Missioner

 • Sikre den strategiske fulde
  deltagelse og
  inddragelse af fakulteterne,
  afdelinger og tjenester
  inden for EPICUR
 • Diskussion af strategiske
  Allianceledelse
 • Diskussion af ledelse
  spørgsmål og tværgående
  politikker og spørgsmål
 • Overvågning af milepæle
 • Repræsentation af
  alliance
 • Forberedelse af nye projekter
  og ansøgninger om støtte

Beslutninger

 • Validering af forberedende
  dokumenter og strategiske
  papirer til direktionen
  bestyrelse og det rådgivende
  Bestyrelse
 • Strategisk alliance
  ledelsesbeslutninger,
  f.eks. på eksterne
  kommunikation
 • Validering af milepæle
 • Validering af
  kommunikationsstrategi

Advisory Board

Medlemmer

 • 2 eksterne akademikere
 • 2 aktører fra erhvervslivet/industrien
 • 2 aktører i civilsamfundet
 • 2 aktører i den offentlige sektor
 • 9 Rektorer/formænd

Observatører:

 • Strategisk koordinator
 • Alliance Manager
 • Politisk ansvarlig for forvaltning
  medlem af
  Koordinationskontor

Mission

 • Diskussion af alliance
  Politikker
 • Diskussion af alliance
  koncepter
 • Diskussion af milepæle
  og leverancer

Beslutninger

 • Validering af forberedende
  dokumenter og strategiske
  papirer til direktionen
  bestyrelse og det rådgivende
  Bestyrelse
 • Strategisk alliance
  ledelsesbeslutninger,
  f.eks. på eksterne
  kommunikation
 • Validering af milepæle
 • Validering af
  kommunikationsstrategi

Student Board

Missioner

EPICUR Student Board blev oprettet i marts 2020. Siden pilotfasen har studenterrådet udført følgende opgaver:

 • Deltage i alle alliancens arbejdsgruppemøder inkl. stemmerettigheder i tematiske udvalg
 • Kontakt med studerende og forbedring af EPICUR’s formidling fra studerende til studerende.
 • Give feedback på EPICUR’s arbejdsdokumenter og møder
 • Opdatere sit interne charter i henhold til deres behov.

Siden november 2021 har Student Board etableret sit eget Student Board Charter med klare afstemningsprocedurer og sin egen bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en sekretær og en kommunikationsmedarbejder. Den skal repræsentere mindst 3 universiteter og mindst 2 køn.

Med hensyn til udvælgelsesprocessen besluttede hvert universitet selv, hvordan de studerende skulle udpeges i betragtning af universiteternes heterogene strukturer. Udvælgelsesmetoderne varierer mellem en udnævnelse af centrale repræsentanter for studenterorganisationer, indkaldelse af ansøgninger eller aktiv aflønning af studerende som en del af de lokale projektimplementeringshold. Inden for EPICUR-SHAPE-IT har EPICURs styregruppe accepteret at give stemmeret til studenterrådet i alle tematiske udvalg, hvilket kan styrke de studerendes engagement betydeligt og skabe plads til, at fokusgrupper af studerende kan give endnu mere direkte input.EPICUR glæder sig over og støtter aktiv inddragelse af studerende og fortsætter med at reflektere over og udforske måder at inddrage dem endnu mere i EPICUR-alliancens aktiviteter.Desuden mødes Student Board 3 gange om året på stedet for at sikre et frugtbart samarbejde mellem dem.

Bliv involveret!

Hvis du er studerende på et af partneruniversiteterne og ønsker at blive involveret i Student Board, eller hvis du bare ønsker mere information om de studenterledede aktiviteter, er du velkommen til at velkommen til at kontakte os!

ECR-Board

Missioner

 • Give konstruktivt input og feedback til EPICUR-Research-teamet om planlagte og allerede gennemførte projektaktiviteter.
 • Deltage i formidlingen af projektet på lokalt og regionalt plan.
 • Repræsenterer interesserne for tidlige karriereforskere fra EPICUR-universiteterne

Inden for EPICUR-alliancen danner de et kvalitetsnetværk og styrker forbindelserne på et personligt og professionelt plan og opnår dermed større samhørighed og forståelse på tværs af grænser.

Se mere på vores ECR-Board-side.