Grundlaget for en fremtidig fælles EPICUR-forskningsdagsorden

Denne fælles forskningsdagsorden er skabt som et “levende dokument”, en indledende undersøgelse og et grundlag, hvorpå der kan udvikles en mere omfattende forskningsdagsorden for alliancen i de følgende år. Den repræsenterer en første analyse af EPICUR-partnernes status quo, som kan udvikle sig og tilpasse sig i de følgende år for at afspejle ændringer i det europæiske forskningsøkosystem, EPICUR-alliancen og samfundet generelt. Vores EPICURResearch-projekt lægger fundamentet for en mulig fremtidig fælles forskningsdagsorden ved at identificere EPICUR-universiteternes forskningsstyrker, definere EPIChallenges, afgrænse fremtidige udfordringer og identificere passende ressourcer, incitamenter og forskningsinfrastrukturer til at støtte det voksende fælles forskningsøkosystem.

Download her

EPIC-fællesskabsdesign

Hovedformålet med D2.5 er “at designe et ikke-kommercielt, åbent og inkluderende register over europæiske forskere og den nødvendige platform til at skabe et europæisk socialt netværk af forskere (EPICommunity) for at støtte akademisk matchmaking og samarbejde […]”. Denne leverance vil give input til leverance D2.6 med henblik på at “[…] videreudvikle EPICommunity (teknisk), så det bliver åbent og tilgængeligt for medlemmer af andre europæiske universitetsalliancer og andre. På denne måde vil EPICUR tilbyde tjenester til forskere over hele kloden, der er i stand til og villige til at samarbejde for at løse globale (EPI-) udfordringer”. 1.3 Metode Dette afsnit præsenterer kort metoden til at beskrive og beslutte EPICommunity-designet. Mere specifikt er der blevet afholdt tre workshops med eksperter fra EPICUR-Research WP2 og med deltagelse af EPICUR ECR’s bestyrelse. 

Download her

EPIGame – Framework til gamification for forskere

Denne leverance er en del af Task 2.1 Action plan for the establishment of EPICommunity [(M01-M12) of Work package 2 “EPICommunity as basis for strengthening human capital”‘. Denne arbejdspakke har til formål at fremme bæredygtige forskerkarrierer i forbindelse med det europæiske forskningsrum og er opdelt i fire opgaver:

Opgave 2.1. Det uddybede EPICUR’s ramme for forskere (EPIQAssess) og vil kombinere dette med en gamification-ramme, nemlig incitamenter og belønninger (EPIGame).
Opgave 2.2. Det vil udarbejde blandede mobilitetsformater (EPIMove) for forskere og udarbejde politiske anbefalinger til EU om behovene hos forskere i begyndelsen af deres karriere i forbindelse med blandet mobilitet med henblik på de nye instrumenter i det næste Erasmus+-program.
Opgaver 3+4. Opgave 2.3 og 2.4 vil blive brugt til at designe og implementere EPICommunity-prototypen ved at udnytte (a) EPIQAssess og (b) EPIGame (se figur 1)
Hovedaktiviteterne i opgave 2.1 er:

Aktivitet 2.1.1: definitionen af forskerens vurderingsramme (EPIQAssess) og
Aktivitet 2.1.2: Definition af forskerens gamification-framework (EPIGame).

Download her

EPICUR kvalitative forskeres vurderingsramme

Denne leverance omfatter kerneteksten i EPIQAssess, herunder et modelsæt af vurderingskriterier. EPIQAssess er en fleksibel og dynamisk model til vurdering af forskere, en leverance til Task 2.1.1 (EPIQAssess) og en del af EPICUR-Research Work Package 2 om ‘Strengthening Human Capital’. EPIQAssess bygger på igangværende debatter og publikationer, der fokuserer på at fremme forskerkarrierer i nationale og europæiske sammenhænge, herunder de nylige rådskonklusioner Deepening the ERA: At give forskere attraktive og bæredygtige karrierer og arbejdsvilkår og gøre hjernecirkulation til en realitet. Rammen er tænkt som en handlingsorienteret model til at fremme attraktive og bæredygtige forskerkarrierer, som kan anvendes af universiteterne. På den måde forener EPIQAssess både kvantitative kriterier og kvalitative vurderingsmetoder. EPIQAssess’ vigtigste kendetegn er, at det er et praktisk værktøj, der tilbyder konkrete instrumenter til EPICUR-universiteter, som sigter mod at skabe forandring i den måde, hvorpå medarbejdernes præstationer anerkendes og belønnes. På et senere tidspunkt vil komponenter af EPICUR-vurderingsrammen blive integreret i en EPICUR-gamification-ramme, som vil omfatte incitamenter og belønninger for forskernes præstationer. EPIQAssess er blevet udarbejdet i tæt samarbejde med en ekspertgruppe, der består af forskere og ledende medarbejdere fra alle otte EPICUR-partneruniversiteter samt medlemmer af Early Career Researcher Board. Derudover har der været interne høringer på EPICUR-partneruniversiteterne, og der er blevet taget højde for al feedback.

Download her

EPIMove blandede mobilitetsformater

Hovedformålet med leverancen er at foretage en benchmarking af de forskellige eksisterende mobilitetsformater for forskere fra alle medlemmer af EPICUR-alliancen, herunder ph.d.-studerende og fastansatte professorer, uanset om de er personlige eller virtuelle.

Download her

Open Science personlige og internationale kurser

Hovedformålet med leverancen er at lave en oversigt over de tilgængelige kurser til ECR. Der vil blive givet online adgang til disse kurser, uanset deres formater og kilder. Deling af viden og erfaring mellem partnerne vil gøre det muligt at udvide forskningsvisionen. Dette vil være den indledende fase til samarbejde som EPIMove og EPICradles.

Download her

EPICUR-analyserapport og anbefalinger: EPICURs værditilbud til partnere fra andre sektorer om at blive involveret i forskning i EPIChallenges

Hovedformålet med denne leverance 3.1 er at skabe en bedre forståelse af de behov, interesser og potentialer, som partnere fra andre sektorer har for at blive involveret i forskning i EPIChallenges, samt mulige værditilbud fra EPICUR, så de systematisk kan inkludere aktører uden for den akademiske verden i design og implementering af fælles forskningsprojekter. Der blev foretaget en opgørelse over (eksisterende) samarbejde og aktioner mellem EPICURs partneruniversiteter og partnere uden for den akademiske verden. Baseret på denne arbejdsanalyse vil formuleringen af anbefalinger bygge på udviklingen af en fælles EPICUR-strategi for inddragelse af ikke-akademiske partnere i fælles forskningsprojekter, med henvisning til opgave 3.2.a i tilskudsaftalen.

Download her

EPICUR Analyserapport og anbefalinger: Krav og forudsætninger for deling af infrastrukturer og fælles infrastrukturbaseret forskning i EPIChallenges

Opgaven 3.1.b) i arbejdspakke 3 (side 21 af 48) angiver, at ALU er ansvarlig for at levere en analyse af “krav og forudsætninger for fælles infrastrukturbaseret forskning i EPIChallenges, herunder respektive anbefalinger”, hvilket fører til leverancen 3.2. De pågældende EPIChallenges er “Sustainability Research”, “Mobility, Migration, Identity” og “Public Health”. Opgaven krævede en fælles definition af forskningsinfrastrukturer, som blev vedtaget via en skriftlig PMT-procedure i april 2022 og er angivet nedenfor. Det kræver desuden en bedre forståelse af de forskellige former for forskningssamarbejde, der foregår inden for rammerne af EPICUR.

Download her

EPICUR-konceptdokument

Denne konceptnote definerer formålet med og handlingsplanen for etableringen af en prototype på et forskningsophold (EPICluster), og opholdet vil fungere som et testforløb for at afgøre, om det kan lade sig gøre. EPIClusters er samarbejdsprojekter, der fremmer internationalt samarbejde mellem forskere og fagfolk uden for den akademiske verden med henblik på at tackle videnskabelige og samfundsmæssige udfordringer, og som er designet til at støtte yngre forskere i at omsætte nye ideer til handling. EPIClusters tilbyder skræddersyede oplevelser på et af partneruniversiteterne for forskere, tænkere og eksperter fra både den akademiske og ikke-akademiske verden og fungerer som et netværk for videnskabelig udforskning og ideer på tværs af alliancen. EPIClusters fungerer også som en første samarbejdserfaring i en tidlig karriereforskers professionelle liv og giver EPICUR Fellows mulighed for at gennemføre et europæisk forskningsprojekt.

Download her

Opdaterede versioner af den eksisterende EPICUR-kommunikation

Denne leverance giver et overblik over den opdaterede ramme for kommunikation og formidling.
etableret i Erasmus+ projektet, som nu er implementeret i EPICUR-Research projektet. Det omfatter oplysninger om de fælles administrative organer, der beskæftiger sig med kommunikation, formidling og udnyttelsesaktiviteter. Kommunikationsstrategien for EPICUR-Research skal tilpasses, for mens alliancens kommunikation generelt henvender sig til hele det akademiske miljø, er EPICUR Research mere specifikt rettet mod forskere i begyndelsen af deres karriere. Da organisationen på hvert partneruniversitet og de mennesker, der er involveret i EPICUR-Research, ikke er de samme, skal værktøjerne og handlingerne desuden tilpasses for at nå denne målgruppe og skabe opmærksomhed om projektet og en følelse af tilhørsforhold.

Download her