<strong>EPICURtalk [VIDEO]: Nauczanie i uczenie się w warunkach cyfryzacji i cyfrowości”</strong>

Poza zastąpieniem książek i papierów komputerami, proces digitalizacji stworzył nową kulturę cyfrowości, która głęboko wpływa na sposób organizacji i struktury nauczania i uczenia się. W swoim wystąpieniu David Lohner omówi wyniki i doświadczenia projektu L2D2, który łączy pięć uniwersytetów w Niemczech, organizując wspólne cyfrowe seminarium międzyuniwersyteckie na temat „Nauczanie i uczenie się w warunkach cyfryzacji i cyfrowości”.

Seminarium zbudowane jest wokół czterech kluczowych kompetencji uczenia się w XXI wieku: komunikacji, współpracy, kreatywności i krytycznego myślenia. Grupa wykładowców, która spotkała się za pośrednictwem Twittera oparła swoje seminarium na dwóch głównych pytaniach: Co kultura cyfrowości oznacza dla studentów i edukatorów? Co definiuje jakość nauczania w warunkach digitalizacji i cyfrowości? Oferując zarówno studentom, jak i edukatorom możliwość nauki i rozwoju zawodowego, David Lohner podzielił się kilkoma kluczowymi wnioskami ze swojego nagradzanego seminarium podczas naszego ostatniego EPICUR Talk.

Więcej informacji o L2D2: https://l2d2.de/