Druga edycja ESA odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
Od 31 maja do 3 czerwca 2023 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się drugie Europejskie Zgromadzenie Studentów (ESA23). Inicjatywa prowadzona przez alpejski uniwersytet w Grenoble i uniwersytet w Strasburgu we współpracy z CY Cergy Paris University. W następstwie pierwszej edycji tego zgromadzenia powstało 89 zaleceń politycznych, które zostały przekazane europejskim decydentom.

Zgromadzenie #ESA23 to innowacyjna inicjatywa edukacyjna studentów oraz pracowników akademickich i administracyjnych kilku sojuszy europejskich uniwersytetów*, której celem jest debata nad przyszłością Europy i przyczynienie się do jej demokratycznej odnowy poprzez dyskusje obywatelskie prowadzone przez studentów i dla studentów.

W tym roku 230 studentów z 30 krajów europejskich, wybranych spośród 1400 zgłoszeń, przygotuje rekomendacje dotyczące 10 tematów związanych ze strategiczną autonomią UE. Celem jest przekazanie tych zaleceń europejskim decydentom na zakończenie wydarzenia, a następnie rozpowszechnienie ich za pośrednictwem różnych kanałów. Unistra, zlokalizowana w stolicy parlamentarnej UE i naturalnie mająca europejskie powołanie, jest jednym z uniwersytetów organizujących to wydarzenie. Uniwersytet CY Cergy Paris wnosi swój wkład, wysyłając dziennikarzy-studentów, którzy będą relacjonować 3 dni.

Wśród 89 zaleceń politycznych przyjętych przez pierwsze Europejskie Zgromadzenie Studentów znajdują się:

  • Stworzenie platformy dla raportów CSR firm z rankingiem
  • Ustanowienie EUCPRA, agencji Unii Europejskiej ds. komunikacji i public relations
  • Promowanie programów staży rolniczych

Niektóre zalecenia przedstawione przez studentów w marcu 2022 r. zostały już zrealizowane, np:

  • Wdrożenie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony przesiedleńców z Ukrainy. Został on przeprowadzony przez studentów w panelu poświęconym uchodźcom klimatycznym
  • Natychmiastowe uznanie Ukrainy, Gruzji i Mołdawii za państwa kandydujące do członkostwa w UE

W tym roku wybrani studenci skupią się na następujących 10 tematach, aby przedstawić zalecenia dotyczące strategicznej autonomii UE:

Panel 1: Demokracja deliberatywna kontra demokracja przedstawicielska? Jak zmniejszyć przepaść między obywatelami a decydentami i stworzyć bardziej zjednoczoną Europę?

Panel 2 : Lekcje z przeszłości? W jaki sposób francusko-niemiecka historia pojednania może służyć jako model przezwyciężania konfliktów i budowania jedności?

Panel 3: Jak zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do energii w Europie na różnych poziomach?

Panel 4: Od pola do stołu. W jaki sposób lokalne kanały dystrybucji żywności mogą przyczynić się do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego europejskiego systemu żywnościowego?

Panel 5 : Dbanie o siebie nawzajem. Jakie powinno być europejskie podejście do zdrowia psychicznego?

Panel 6: Jak zapewnić sprawiedliwą i zrównoważoną transformację cyfrową w kontekście gwałtownie rosnącego popytu i niedoboru surowców?

Panel 7: Czy UE jest w stanie opracować skuteczną politykę zagraniczną i autonomiczną politykę obronną, która zapewniłaby bezpieczeństwo jej obywatelom?

Panel 8: Miasta przyszłości. W jaki sposób zrównoważone miasta mogą przyczynić się do europejskiej autonomii i dobrobytu ludzi?

Panel 9 : Doskonałość kontra włączenie? W jaki sposób europejskie uniwersytety mogą przyczynić się do zapewnienia bardziej inkluzywnego dostępu do umiejętności i wiedzy?

Panel 10: Europejski Rok Umiejętności – Jaką rolę mogą odegrać instytucje szkolnictwa wyższego w zmniejszaniu luki w umiejętnościach w Europie?