Aplikacje ESA24 już otwarte
Zgłoszenia do Europejskiego Zgromadzenia Studentów 2024 są już otwarte. Zarejestruj się teraz!

Czym jest Europejskie Zgromadzenie Studentów?

Europejskie Zgromadzenie Studentów (ESA) to oddolny projekt, który co roku gromadzi ponad 220 studentów z europejskich stowarzyszeń uniwersyteckich (EUA) w celu omawiania bieżących kwestii, opracowywania zaleceń politycznych dotyczących przyszłości Europy i promowania ich wśród zainteresowanych stron i decydentów.

Jeden z flagowych projektów Europejskiej Wspólnoty Uniwersytetów (EUC), współfinansowany przez Unię Europejską, ESA został w całości zaprojektowany i wdrożony przez komitet sterujący złożony ze studentów i pracowników akademickich z różnych instytucji szkolnictwa wyższego w Europie.

Z konferencji na temat przyszłości Europy…

Inicjatywa odbyła się w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) zainicjowanej wspólnie przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Europejską w Dniu Europy 2021 w Strasburgu. CoFoE miał służyć obywatelom i organizacjom z całej Europy do wyrażania zaleceń dotyczących przyszłości Unii. Uczestnicy ESA przedyskutowali i opracowali 89 propozycji politycznych, które zostały przedłożone na platformie CoFoE i omówione z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej i innymi zainteresowanymi stronami.

Druga edycja (#ESA23) odbyła się w marcu 2023 r., a 230 studentów z 44 EUA opracowało 75 zaleceń politycznych na 10 tematów związanych ze strategiczną autonomią UE(https://eucinitiative.wordpress.com/esa23-the-second-edition-of-the-european-student-assembly/).

…Do #ESA24

EUC jest obecnie współfinansowany przez projekt EUC VOICES w ramach programu Erasmus +. Głównym celem tego projektu jest aktywne obywatelstwo europejskie, które jest realizowane poprzez 3 główne działania: Europejskie Zgromadzenie Studentów, Forum Ambasadorów i Sieć Absolwentów EUC. Rozpoczyna trzecią edycję (#ESA24), która zgromadzi nowe pokolenie studentów EUA. Centralnym punktem tegorocznej edycji są wybory europejskie w czerwcu 2024 r., z debatami i opracowaniem zaleceń politycznych dotyczących 11 tematów związanych z przyszłością Europy, które są kluczowe dla studentów. Zwieńczeniem tego kilkumiesięcznego projektu będzie Zgromadzenie Obradujące w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniach 10-12 kwietnia 2024 r. Wydarzenia upowszechniające będą organizowane w kolejnych tygodniach.

Tematy związane z bebatingiem

  • Panel 1 – Rok wyborów europejskich. Jak poradzić sobie z brakiem (i dezinformacją) informacji i zachęcić obywateli do zaangażowania się w nadchodzące wybory?
  • Panel 2 – Zieleń jest lepsza. W jaki sposób UE może zapewnić odpowiedzialny wzrost w kontekście zmian klimatu?
  • Panel 3 – Spójność poprzez politykę budżetową. W jaki sposób polityka budżetowa UE może przyczynić się do wzmocnienia spójności między państwami członkowskimi?
  • Panel 4 – Poszukiwanie lepszej przyszłości w UE. Jaką strategię powinna przyjąć UE, aby zagwarantować godne traktowanie migrantów spoza Unii?
  • Panel 5 – UE na świecie. W jaki sposób UE może stać się bardziej odpowiedzialnym uczestnikiem globalizacji poprzez swoje przywództwo?
  • Panel 6 – Ustawa UE o sztucznej inteligencji. Jakie strategie można wdrożyć, aby zmaksymalizować korzyści płynące ze sztucznej inteligencji, jednocześnie radząc sobie z jej wyzwaniami?
  • Panel 7 – Dziedzictwo europejskie. W jaki sposób UE może skutecznie koordynować z instytucjami promocję swojego dziedzictwa i zapewnić wszystkim dostęp do kultury?
  • Panel 8 – Lekarstwo przyszłości. Jakie podejście powinna przyjąć UE w odniesieniu do zdrowia, a w szczególności postępów biomedycyny?
  • Panel 9 – Miejsce dla każdego. W jaki sposób instytucje szkolnictwa wyższego mogą być miejscem możliwości dla wszystkich?
  • Panel 10 – UE jutra. W jaki sposób UE może zapewnić bezpieczne i dobrze ukierunkowane rozszerzenie w nadchodzących latach?
  • Panel 11 – Odpowiedź na eurosceptycyzm. Jak zbudować silniejszą i bardziej zjednoczoną UE w obliczu wzrostu eurosceptycyzmu?

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski można składać od 28 września 2023 r. od godz. 12:00 (UTC+1) do 5 listopada 2023 r. do godz. 23:59 (UTC+1) na stronie internetowej EUC: https://eucinitiative.wordpress.com/esa24-application/.