Sojusze na rzecz europejskich uniwersytetów są w pełni zaangażowane w zapewnienie powodzenia inicjatywy w perspektywie długoterminowej.
Sojusze Uniwersytetów Europejskich z zadowoleniem przyjmują nową komisarz UE Ilianę Ivanovą i jej deklarowane wsparcie dla Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich i z niecierpliwością czekają na współpracę z nią i jej zespołem.

Sojusze są zaangażowane w europejskie uniwersytety, a Europa może liczyć na sojusze, aby kontynuować tę europejską historię sukcesu i dalej wykorzystywać pełny potencjał europejskich uniwersytetów. Wiele ekscytujących innowacji, imponujących osiągnięć i owocnej współpracy ma już miejsce, co zostało niedawno zaprezentowane na II Forum Sojuszy w Barcelonie w dniach 14 i 15 września. Konkretne historie sukcesu można znaleźć na kanałach komunikacyjnych sojuszy i uniwersytetów europejskich.

Jak wspomniał wiceprzewodniczący Schinas w Barcelonie, inicjatywa na rzecz uniwersytetów europejskich nie jest projektem, ale długoterminowym procesem transformacji. W tym kontekście sojusze europejskich uniwersytetów podkreśliły w ubiegłym roku potrzebę zrównoważonego i całościowego wsparcia. Powinno to łączyć zasoby zarówno z UE, jak i państw członkowskich, aby zapewnić bardziej systemową, strukturalną i zrównoważoną współpracę w całej Europie oraz rozwinąć pełny potencjał wielozadaniowej transformacji Inicjatywy na rzecz europejskich szkół wyższych, wykraczający poza obecny model finansowania oparty na programie Erasmus+, który obowiązuje do 2028/29 roku. My, europejskie sojusze uniwersyteckie, chcielibyśmy podziękować Komisji Europejskiej za wysłuchanie i za otwartą debatę, która została zainicjowana na temat przyszłej ścieżki inwestycyjnej dla europejskich uniwersytetów.

Sojusze pozostają zaangażowane w program transformacji, który do tej pory był możliwy dzięki programom Erasmus+, Horyzont 2020 (niestety nie jest jeszcze kontynuowany w programie Horyzont Europa) i zaangażowaniu własnych zasobów. Sojusze są również gotowe omówić ze wszystkimi zainteresowanymi stronami ustanowienie zrównoważonej architektury ścieżek inwestycyjnych, aby umożliwić realizację długoterminowej, wielozadaniowej wizji sojuszy. Niezbędny element konkurencyjnej w skali globalnej Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej i Badawczej. Ponadto sojusze wzywają państwa członkowskie do zdecydowanego zaangażowania się i wspierania takiego procesu w celu zapewnienia spójnego podejścia we wszystkich krajach europejskich. Jest to konieczne, aby w pełni zrealizować ambicje i potencjał inicjatywy „Uniwersytety Europejskie”.

Sojusze wymagają ścieżki inwestycyjnej, która przedstawia jasną wizję długoterminowej i holistycznej zrównoważonej przyszłości finansowej. W ten sposób Sojusze ponawiają swój apel wyrażony we wspólnym oświadczeniu wszystkich 41 europejskich sojuszy uniwersyteckich w dniu 8 marca 2022 r:

„Wszystkie 41 sojuszy wzywa państwa członkowskie do pilnego wsparcia ustanowienia całościowego i zrównoważonego długoterminowego finansowania w celu pogłębienia transnarodowej współpracy europejskich sojuszy uniwersyteckich we wszystkich ich misjach w spójny sposób. Umożliwi to Inicjatywie na rzecz Uniwersytetów Europejskich wyjście poza krótkoterminowe podejście projektowe i realizację długoterminowej, innowacyjnej i ambitnej wizji przyszłościowych uniwersytetów europejskich. Finansowanie to musi (1) integrować wszystkie misje uniwersytetów (edukacja, badania, innowacje, transfer do społeczeństwa) oraz (2) łączyć zasoby (Erasmus+, Horyzont Europa, Cyfrowa Europa, Międzyregionalne Inwestycje w Innowacje, finansowanie państw członkowskich itp.) odzwierciedlając nie tylko podejście kwadratu wiedzy, ale także wsparcie infrastrukturalne i inne potrzebne do napędzania rozwoju globalnie konkurencyjnych europejskich sojuszy uniwersyteckich. Wreszcie, ważne jest, aby wsparcie było (3) zrównoważone, potrzebny jest długoterminowy instrument finansowania, aby budować zrównoważone europejskie uniwersytety, które mogą realizować swoją wizję. Zbliżający się przegląd śródokresowy obecnych programów europejskich jest doskonałym momentem do przetestowania i zaprojektowania takiego holistycznego instrumentu finansowania”.