Hier vindt u alle openbare deliverables van EPICUR:

EPICUR STATEMENT ON COMMITMENT TO MULTILINGUALISM

Geïnspireerd door de ambities die in de opdrachtbrief van de voorzitter van de Europese Commissie aan de commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken, Mariya Gabriel, zijn geformuleerd, verbindt de Europese alliantie van universiteiten EPICUR zich ertoe bij te dragen tot de bevordering van meertaligheid en de bewustmaking van de sleutelrol die de Europese talen spelen in de versterking van de Europese identiteit.

De verklaring over het engagement voor meertaligheid ondersteunt elke partner om meertaligheid binnen de EPICUR-alliantie op een concrete en duurzame manier te bevorderen. Hieronder vindt u deze verklaring in het Engels en in de 5 talen van de EPICUR Alliance.

HIER DOWNLOADEN

DEVELOPING A NEW MOBILITY STRATEGY THAT MUTUALLY CORROBORATES ACQUISITION, EDUCATION AND RESEARCH IN THE FIELD OF SMALL EUROPEAN LANGUAGESS

De mobiliteitsstrategie voor Europese talen pakt twee belangrijke uitdagingen aan:

 • De levensvatbaarheid en duurzaamheid van “kleinere” Europese talenprogramma’s wordt bedreigd door het dalende aantal inschrijvingen van afgestudeerde studenten (in sommige institutionele programma’s omvat het eerste jaar minder dan 10 afgestudeerde studenten per cohort).
 • Voor de meeste Europese studenten is het nog steeds moeilijk om toegang te krijgen tot traditionele mobiliteits- en studiemogelijkheden in het buitenland: meer dan 75% van de studenten neemt niet deel aan mobiliteitsactiviteiten.

HIER DOWNLOADEN

IMPLEMENTATION OF A NEW LAS-PROGRAMME AT AMU: CURRICULAR PROGRAMME

Liberal Arts and Sciences bij AMU is een driejarig interdisciplinair BA-programma. Het beoogt de studenten toe te rusten met een reeks universele vaardigheden (schrijven, spreken in het openbaar, kritisch denken) en fundamentele kennis van de belangrijkste onderzoeksgebieden. Een ideale afgestudeerde moet een persoon zijn met een onuitputtelijke nieuwsgierigheid en een brede horizon, toegewijd aan het streven naar de waarheid, maar tegelijkertijd in staat om te voldoen aan de eisen van de moderne markt en samenleving.
Het LAS-programma aan de AMU bestaat uit drie hoofdonderdelen: (1) inleidende lessen, (2) disciplinaire lessen, (3) keuzevakken.

HIER DOWNLOADEN

GUIDANCE FOR OTHER HEI

In deze deliverable zullen wij andere instellingen voor hoger onderwijs (HEI) begeleiden bij de implementatie van een oplossing zoals het Virtual Campus Learning Platform dat wij voor EPICUR hebben ontworpen en ontwikkeld, en bij de aansluiting en integratie van het lokale Learning Management System (Moodle of ILIAS) in het VCLP-platform. VCLP maakt deel uit van de EPICUR Inter-University Campus (EIUC), die studenten en docenten een uniforme toegang biedt tot de cursussen die EPICUR aanbiedt. De technische installatie van de noodzakelijke onderdelen van het VCLP-gedeelte wordt in de volgende hoofdstukken uitvoerig beschreven en toegelicht.

HIER DOWNLOADEN

GUIDELINES AND DESIGN FOR A VIRTUAL UNIVERSITY REGISTRAR SYSTEM

Deze deliverable bevat:

 • 1 reeks technische en methodologische richtsnoeren inzake VURS voor EPICUR-leden
 • 1 reeks richtsnoeren voor andere IHO’s over het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van een VURS

Er zij op gewezen dat de uitvoering van de VURS-systemen:

 • gebaseerd zijn op open technologieën, normen en specificaties
 • agnostisch zijn ten aanzien van de huidige infrastructuur van de deelnemende universiteiten
 • innovatieve oplossing verkennen (zoals blockchain of andere)

De vaststelling van de richtsnoeren voor het Virtual University Registrar System, de functionaliteiten en het prototype zal gebeuren via de volgende stappen:

 • Casestudy van bestaande systemen binnen partneruniversiteiten
 • Identificatie van alle informatie die moet worden geïntegreerd: aanvaarde mobiliteit, behaalde ECTS, cijfers, contactgegevens, enz.
 • Specificatie van de nodige wijzigingen in bestaande systemen om te voldoen aan het resultaat van activiteit 4.1
 • Ontwerp van de VURS-infrastructuur om te worden geïntegreerd in het VCLP, maar ook om transcripties terug te leveren aan de lokale (thuis)universiteit.

HIER DOWNLOADEN

EPICUR-onderzoeksresultaten:

Foundations for a future EPICUR Common Research Agenda

Deze gemeenschappelijke onderzoeksagenda wordt opgesteld als een “levend document”, een eerste onderzoek en een basis waarop in de komende jaren een meer substantiële onderzoeksagenda voor de alliantie kan worden ontwikkeld. Het is een eerste analyse van de status quo van de EPICUR-partners, die zich in de komende jaren kan ontwikkelen en aanpassen aan veranderingen binnen het Europese onderzoeksecosysteem, de EPICUR-alliantie en de samenleving in het algemeen. Ons EPICURResearch-project legt de basis voor een mogelijke toekomstige gemeenschappelijke onderzoeksagenda door de sterke punten van de EPICUR-universiteiten vast te stellen, de EPIC-uitdagingen te definiëren, de toekomstige uitdagingen te scannen en passende middelen, stimulansen en onderzoeksinfrastructuren te identificeren om het groeiende gemeenschappelijke onderzoeksecosysteem te ondersteunen.

HIER DOWNLOADEN

EPICUR Qualitative researchers’ Assessment Framework

Deze deliverable omvat de kerntekst van EPIQAssess, met inbegrip van een modelreeks van beoordelingscriteria. EPIQAssess is een flexibel en dynamisch beoordelingskader voor onderzoekers, een resultaat van taak 2.1.1 (EPIQAssess) en onderdeel van EPICUR-Research Work Package 2 “Versterking van het menselijk kapitaal”. EPIQAssess bouwt voort op lopende debatten en publicaties over de bevordering van onderzoeksloopbanen in nationaal en Europees verband, waaronder de recente conclusies van de Raad “Verdieping van de EOR: Aantrekkelijke en duurzame loopbanen en arbeidsvoorwaarden voor onderzoekers en mobiliteit van hoogopgeleiden. Het kader is bedoeld als een bruikbaar model voor het bevorderen van aantrekkelijke en duurzame onderzoeksloopbanen, dat door universiteiten kan worden ingezet. Daarbij verenigt EPIQAssess zowel kwantitatieve criteria als kwalitatieve beoordelingspraktijken. Het belangrijkste kenmerk van EPIQAssess is dat het een praktisch instrument is dat de EPICUR-universiteiten concrete instrumenten aanreikt om een verandering teweeg te brengen in de manier waarop de prestaties van het personeel worden erkend en beloond. In een later stadium zullen onderdelen van het EPICUR-beoordelingskader worden geïntegreerd in een EPICUR-gamificatiekader, dat stimulansen en beloningen voor de prestaties van onderzoekers zal omvatten. EPIQAssess is opgesteld in nauw overleg met een deskundigengroep, bestaande uit onderzoekers en leidinggevend personeel van alle acht EPICUR-partneruniversiteiten, alsmede leden van de Raad voor beginnende onderzoekers. Daarnaast heeft intern overleg binnen de partneruniversiteiten van EPICUR plaatsgevonden en is met alle ontvangen feedback rekening gehouden.

HIER DOWNLOADEN

EPIGame – Researchers Gamification Framework

Dit resultaat maakt deel uit van taak 2.1 Actieplan voor de oprichting van de EPICommunity [(M01-M12) van werkpakket 2 “EPICommunity als basis voor de versterking van het menselijk kapitaal”. Dit werkpakket beoogt de bevordering van duurzame onderzoeksloopbanen in de context van de Europese onderzoeksruimte en is onderverdeeld in vier taken:

 • Taak 2.1. Zij heeft het kader voor onderzoekers van EPICUR (EPIQAssess) uitgewerkt en zal dit combineren met een kader voor gamificatie, namelijk prikkels en beloningen (EPIGame).
 • Taak 2.2. Zij zal gemengde mobiliteitsformats (EPIMove) voor onderzoekers uitwerken en beleidsaanbevelingen aan de EG formuleren over de behoeften van beginnende onderzoekers in de context van gemengde mobiliteit, met het oog op de nieuwe instrumenten in het volgende Erasmus+-programma.
 • Taken 3+4. De taken 2.3 en 2.4 zullen worden gewijd aan het ontwerp en de uitvoering van het prototype EPICommunity door gebruik te maken van (a) EPIQAssess en (b) EPIGame (zie figuur 1)

De belangrijkste activiteiten van taak 2.1 zijn:

 • Activiteit 2.1.1: de definitie van het beoordelingskader van de onderzoeker (EPIQAssess) en
 • Activiteit 2.1.2: de definitie van het gamificatiekader van de onderzoeker (EPIGame).

HIER DOWNLOADEN

Open Science personal and international courses

Het hoofddoel van de deliverable is de inventarisatie van de beschikbare cursussen voor ECR. Deze cursussen zullen online toegankelijk zijn, ongeacht hun formaat en bron. Het delen van kennis en ervaring tussen de partners zal het mogelijk maken de onderzoeksvisie te verruimen. Dit zal de aanloop zijn naar samenwerkingsverbanden zoals EPIMove en EPICradles.

HIER DOWNLOADEN

EPIMove Blended Mobility Formats

Het hoofddoel van de deliverable is een benchmarking van de verschillende bestaande mobiliteitsformaten voor onderzoekers van alle leden van de EPICUR Alliance, met inbegrip van doctoraatskandidaten tot en met gepensioneerde professoren, ongeacht of zij persoonlijk of virtueel zijn.

HIER DOWNLOADEN

EPICommunity design

Het hoofddoel van D2.5 is “het ontwerpen van een niet-commercieel, open en inclusief register van Europese onderzoekers en het noodzakelijke platform voor het creëren van een Europees sociaal netwerk van onderzoekers (EPICommunity) ter ondersteuning van academische matchmaking en samenwerking […]”. Deze deliverable zal input leveren voor deliverable D2.6 om “[…] de EPICommunity (technisch) verder te ontwikkelen, zodat deze open en toegankelijk is voor leden van andere Europese universitaire allianties en daarbuiten. Zo zal EPICUR diensten aanbieden aan onderzoekers over de hele wereld die kunnen en willen samenwerken om mondiale (EPI-)uitdagingen op te lossen”. 1.3 Methodologie In deze paragraaf wordt in het kort de methodologie voor het beschrijven en vaststellen van het EPICommunity Design gepresenteerd. Meer bepaald zijn er drie workshops gehouden met de deskundigen van EPICUR-Research WP2 en de deelname van het bestuur van EPICUR ECR.

HIER DOWNLOADEN

EPICUR Analysis report and recommandations: EPICUR value propositions to partners from other sectors to be involved in research on EPIChallenges

Het hoofddoel van dit resultaat 3.1 is een beter begrip te genereren van de behoeften, belangen en mogelijkheden van partners uit andere sectoren om betrokken te worden bij onderzoek naar EPIC-uitdagingen en mogelijke waardeproposities van EPICUR voor hen om systematisch actoren van buiten de academische wereld te betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van gezamenlijke onderzoeksprojecten. Er werd een inventaris opgemaakt van de (bestaande) samenwerking en acties tussen de partneruniversiteiten van EPICUR en partners van buiten de academische wereld. Op basis van deze werkanalyse zullen aanbevelingen worden geformuleerd voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke EPICUR-strategie voor de betrokkenheid van niet-academische partners bij gezamenlijke onderzoeksprojecten, onder verwijzing naar taak 3.2.a van de subsidieovereenkomst.

HIER DOWNLOADEN

EPICUR Analysis report and recommandations: Requirements and preconditions for sharing infrastructures and conducting joint infrastructure-based research on EPIChallenges

De taak van 3.1.b) in werkpakket 3 (blz. 21 van 48) stelt dat de ALU belast is met het maken van een analyse van de “eisen en voorwaarden voor gezamenlijk infrastructuuronderzoek naar EPIC-uitdagingen, met inbegrip van de respectieve aanbevelingen”, hetgeen leidt tot het resultaat 3.2. De EPIC-uitdagingen in kwestie zijn “Onderzoek naar duurzaamheid”, “Mobiliteit, migratie, identiteit” en “Volksgezondheid”. De taak vereiste een gemeenschappelijke definitie voor onderzoeksinfrastructuren, die in april 2022 via een schriftelijke procedure van het PMT is goedgekeurd en hieronder is opgenomen. Voorts vereist het een beter begrip van de verschillende soorten onderzoekssamenwerking in het kader van EPICUR.

HIER DOWNLOADEN

EPICUR Concept Paper

Deze conceptnota omschrijft het doel en het actieplan voor de oprichting van een prototype onderzoeksresidentie (EPICluster) en de residentie zal dienen als test om de haalbaarheid ervan vast te stellen. EPIClusters zijn samenwerkingsprojecten ter bevordering van internationale samenwerking tussen onderzoekers en professionals buiten de academische wereld, bedoeld om wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en bedoeld om beginnende onderzoekers te ondersteunen bij het uitvoeren van nieuwe ideeën. EPIClusters bieden op maat gemaakte ervaringen aan een van de partneruniversiteiten voor wetenschappers, denkers en deskundigen uit zowel de academische als de niet-academische wereld, en dienen als een netwerk voor wetenschappelijke verkenning en ideeën over de hele Alliantie. EPIClusters dienen ook als een eerste samenwerkingservaring in het professionele leven van een beginnende onderzoeker en bieden EPICUR Fellows de mogelijkheid om een Europees onderzoeksproject te voltooien.

HIER DOWNLOADEN

Updated versions of the existing EPICUR communication

Dit document geeft een overzicht van het bijgewerkte kader voor communicatie en verspreiding.
vastgesteld in het Erasmus+-project dat nu wordt uitgevoerd in het EPICUR-Research-project. Het omvat
informatie over de gedeelde administratieve organen die zich bezighouden met communicatie, verspreiding en
exploitatieactiviteiten. De communicatiestrategie van EPICUR-Research moet worden aangepast omdat, terwijl de Alliantie
communicatie in het algemeen de hele academische gemeenschap aangaat, is EPICUR Research meer specifiek
gericht op beginnende onderzoekers. Bovendien, aangezien de organisatie in elke partneruniversiteit en de mensen
betrokken bij EPICUR-Research niet dezelfde zijn, moeten de instrumenten en acties worden aangepast om dit doel te bereiken
groep en creëren bewustzijn over het project en een saamhorigheidsgevoel.

HIER DOWNLOADEN