Tutaj można znaleźć wszystkie publiczne wyniki EPICUR:

EPICUR STATEMENT ON COMMITMENT TO MULTILINGUALISM

Zainspirowany ambicjami określonymi w liście przewodniczącego Komisji Europejskiej do komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, Mariyi Gabriel, EPICUR European Universities Alliance niniejszym deklaruje swoje zaangażowanie we wspieranie wielojęzyczności i podnoszenie świadomości na temat kluczowej roli, jaką języki europejskie odgrywają w umacnianiu tożsamości europejskiej.

Deklaracja w sprawie zobowiązania do wielojęzyczności stanowi dla każdego partnera podstawę do promowania wielojęzyczności w ramach sojuszu EPICUR w sposób konkretny i trwały. Poniżej zamieszczamy to oświadczenie w języku angielskim i w 5 językach Sojuszu EPICUR.

DOWNLOAD HERE

DEVELOPING A NEW MOBILITY STRATEGY THAT MUTUALLY CORROBORATES ACQUISITION, EDUCATION AND RESEARCH IN THE FIELD OF SMALL EUROPEAN LANGUAGESS

Strategia mobilności dla języków europejskich dotyczy dwóch kluczowych wyzwań:

 • rentowność i trwałość „mniejszych” europejskich programów językowych jest zagrożona ze względu na zmniejszającą się liczbę studentów (w niektórych programach instytucjonalnych na pierwszym roku zapisuje się mniej niż 10 studentów na kohortę)
 • Większość europejskich studentów nadal ma trudności z dostępem do tradycyjnych możliwości mobilności i nauki za granicą, ponieważ ponad 75% studentów nie uczestniczy w mobilnościach.

DOWNLOAD HERE

IMPLEMENTATION OF A NEW LAS-PROGRAMME AT AMU: CURRICULAR PROGRAMME

Liberal Arts and Sciences w AMU to trzyletni interdyscyplinarny program BA. Stara się wyposażyć studentów w szereg uniwersalnych kompetencji (pisanie, wystąpienia publiczne, krytyczne myślenie) i fundamentalną wiedzę z głównych dziedzin badań. Idealny absolwent powinien być osobą o niewyczerpanej ciekawości i szerokich horyzontach, oddaną dążeniu do prawdy, ale jednocześnie potrafiącą sprostać wymaganiom współczesnego rynku i społeczeństwa.
Program LAS w AMU składa się z trzech głównych części: (1) zajęć wprowadzających, (2) zajęć dyscyplinarnych, (3) zajęć do wyboru.

DOWNLOAD HERE

GUIDANCE FOR OTHER HEI

W tym dokumencie przedstawimy wskazówki dla innych instytucji szkolnictwa wyższego (HEI), aby wdrożyć rozwiązanie takie jak Virtual Campus Learning Platform, które zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy dla EPICUR oraz aby połączyć i zintegrować lokalny system zarządzania nauczaniem (Moodle lub ILIAS) z platformą VCLP. VCLP jest częścią EPICUR Inter-University Campus (EIUC), który zapewni studentom i nauczycielom jednolity dostęp do kursów oferowanych przez EPICUR. Techniczna instalacja niezbędnych elementów części VCLP została opisana i wyjaśniona szczegółowo w kolejnych rozdziałach.

DOWNLOAD HERE

GUIDELINES AND DESIGN FOR A VIRTUAL UNIVERSITY REGISTRAR SYSTEM

Ten deliverable zawiera:

 • 1 zestaw wytycznych technicznych i metodologicznych dotyczących VURS dla członków EPICUR
 • 1 zestaw wytycznych dla innych uczelni, jak zaprojektować, opracować i wdrożyć VURS

Należy zaznaczyć, że wdrożenie systemów VURS powinno:

 • być oparte na otwartych technologiach, normach i specyfikacjach
 • nie ma wpływu na obecną infrastrukturę uczestniczących uniwersytetów
 • zbadać innowacyjne rozwiązanie (takie jak blockchain lub inne)

Określenie wytycznych dla Systemu Rejestracji Wirtualnej Uczelni, funkcjonalności i prototypu nastąpi poprzez następujące etapy:

 • Studium przypadku systemów istniejących w uczelniach partnerskich
 • Identyfikacja wszystkich informacji potrzebnych do integracji: zaakceptowane mobilności, zdobyte ECTS, oceny, dane kontaktowe itp.
 • Specyfikacja niezbędnych modyfikacji w istniejących systemach w celu uzyskania zgodności z wynikiem działania 4.1
 • Zaprojektowanie infrastruktury VURS tak, aby była zintegrowana z VCLP, ale także, aby dostarczała transkrypcje z powrotem do lokalnego (macierzystego) uniwersytetu

DOWNLOAD HERE

Wyniki badań EPICUR:

Foundations for a future EPICUR Common Research Agenda

Niniejszy wspólny program badań jest tworzony jako „żywy dokument”, wstępna kontrola i podstawa, na której można opracować bardziej szczegółowy program badań dla sojuszu na kolejne lata. Stanowi on pierwszą analizę status quo partnerów EPICUR, które w kolejnych latach może ewoluować i dostosowywać się do zmian zachodzących w europejskim ekosystemie badawczym, sojuszu EPICUR i społeczeństwie w ogóle. Nasz projekt EPICURResearch kładzie podwaliny pod ewentualny przyszły wspólny program badawczy poprzez określenie mocnych stron badawczych uniwersytetów EPICUR, zdefiniowanie wyzwań EPIC, określenie przyszłych wyzwań oraz zidentyfikowanie odpowiednich zasobów, zachęt i infrastruktury badawczej w celu wsparcia rozwijającego się wspólnego ekosystemu badawczego.

DOWNLOAD HERE

EPICUR Qualitative researchers’ Assessment Framework

Ten dokument zawiera podstawowy tekst EPIQAssess, w tym modelowy zestaw kryteriów oceny. EPIQAssess jest elastycznym i dynamicznym modelem ram oceny naukowców, dostarczonym w ramach zadania 2.1.1 (EPIQAssess) i będącym częścią pakietu roboczego 2 EPICUR-Research „Strengthening Human Capital”. EPIQAssess opiera się na trwających debatach i publikacjach skupiających się na wspieraniu karier naukowych w kontekście krajowym i europejskim, w tym na ostatnich konkluzjach Rady Pogłębianie ERA: Zapewnienie naukowcom atrakcyjnych i trwałych karier i warunków pracy oraz urzeczywistnienie obiegu mózgów. Ramy te mają zapewnić możliwy do zastosowania model wspierania atrakcyjnych i trwałych karier naukowych, który może zostać wdrożony przez uniwersytety. W ten sposób EPIQAssess łączy zarówno kryteria ilościowe, jak i praktyki oceny jakościowej. Kluczową cechą EPIQAssess jest to, że jest to praktyczne narzędzie oferujące konkretne instrumenty dla uczelni EPICUR, mające na celu zapoczątkowanie transformacji w sposobie uznawania i nagradzania wyników pracowników. Na późniejszym etapie elementy ram oceny EPICUR zostaną włączone do ram grywalizacji EPICUR, które będą obejmować zachęty i nagrody za osiągnięcia naukowców. EPIQAssess został opracowany w ścisłej konsultacji z Grupą Ekspertów, składającą się z naukowców i starszych pracowników wszystkich ośmiu uniwersytetów partnerskich EPICUR, a także członków Rady Naukowców Wczesnej Kariery. Ponadto odbyły się wewnętrzne konsultacje w ramach uczelni partnerskich EPICUR, a wszystkie otrzymane informacje zwrotne zostały uwzględnione.

DOWNLOAD HERE

EPIGame – Researchers Gamification Framework

Ten element jest częścią zadania 2.1 Plan działania na rzecz utworzenia EPICommunity [(M01-M12) pakietu roboczego 2 „EPICommunity jako podstawa wzmocnienia kapitału ludzkiego”]. Ten pakiet roboczy ma na celu wzmocnienie trwałych karier naukowych w kontekście europejskiej przestrzeni badawczej i składa się z czterech zadań:

 • Zadanie 2.1. Opracowała ona ramy dla badaczy EPICUR (EPIQAssess) i połączy je z ramami gamifikacji, czyli zachętami i nagrodami (EPIGame)
 • Zadanie 2.2. Opracuje formaty mobilności mieszanej (EPIMove) dla naukowców oraz przedstawi zalecenia polityczne dla KE dotyczące potrzeb naukowców na początku kariery w kontekście mobilności mieszanej, z myślą o nowych instrumentach w kolejnym programie Erasmus+.
 • Zadania 3+4. Zadania 2.3 i 2.4 będą poświęcone zaprojektowaniu i wdrożeniu prototypu EPICommunity poprzez wykorzystanie (a) EPIQAssess oraz (b) EPIGame (patrz rysunek 1)

Główne działania w ramach zadania 2.1 to:

 • Działanie 2.1.1: zdefiniowanie ram oceny przez badacza (EPIQAssess) oraz
 • Działanie 2.1.2: zdefiniowanie ram gamifikacji badacza (EPIGame).

DOWNLOAD HERE

Open Science personal and international courses

Głównym celem tego zadania jest sporządzenie spisu dostępnych kursów dla ECR. Dostęp online do tych kursów będzie możliwy niezależnie od ich formatów i źródeł. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami pozwoli na poszerzenie wizji badawczej. Będzie to wstęp do pracy zespołowej, takiej jak EPIMove i EPICradles.

DOWNLOAD HERE

EPIMove Blended Mobility Formats

Głównym celem tego zadania jest przeprowadzenie analizy porównawczej różnych istniejących form mobilności naukowców wszystkich członków Sojuszu EPICUR, w tym doktorantów aż do profesorów, niezależnie od tego, czy są to formy osobiste czy wirtualne.

DOWNLOAD HERE

EPICommunity design

Głównym celem D2.5 jest „zaprojektowanie niekomercyjnego, otwartego i integracyjnego rejestru europejskich naukowców oraz niezbędnej platformy do stworzenia europejskiej sieci społecznej naukowców (EPICommunity) w celu wspierania kojarzenia i współpracy akademickiej […]”. Zadanie to będzie stanowić wkład do zadania D2.6 w celu „[…] dalszego rozwoju (technicznego) społeczności EPIC, aby była otwarta i dostępna dla członków innych europejskich sojuszy uniwersyteckich i nie tylko. W ten sposób EPICUR będzie oferował usługi naukowcom z całego świata, którzy są w stanie i chcą współpracować w celu rozwiązania globalnych wyzwań (EPI-)”. 1.3 Metodologia W tym paragrafie przedstawiono pokrótce metodologię eskrypcji i podejmowania decyzji w sprawie projektu EPICommunity. W szczególności przeprowadzono trzy warsztaty z udziałem ekspertów EPICUR-Research WP2 oraz zarządu EPICUR ECR.

DOWNLOAD HERE

EPICUR Analysis report and recommandations: EPICUR value propositions to partners from other sectors to be involved in research on EPIChallenges

Głównym celem tego zadania 3.1 jest lepsze zrozumienie potrzeb, interesów i potencjału partnerów z innych sektorów w zakresie zaangażowania w badania nad wyzwaniami EPIC, jak również możliwych propozycji wartości EPICUR dla nich w celu systematycznego włączania podmiotów spoza środowiska akademickiego w opracowywanie i realizację wspólnych projektów badawczych. Przeprowadzono inwentaryzację (istniejącej) współpracy i działań pomiędzy uczelniami partnerskimi EPICUR a partnerami spoza środowiska akademickiego. Na podstawie analizy pracy, sformułowania rekomendacji powstanie opracowanie wspólnej strategii EPICUR dotyczącej zaangażowania partnerów nieakademickich we wspólne projekty badawcze, nawiązującej do zadania 3.2.a umowy grantowej.

DOWNLOAD HERE

EPICUR Analysis report and recommandations: Requirements and preconditions for sharing infrastructures and conducting joint infrastructure-based research on EPIChallenges

Zadanie 3.1.b) przedstawione w pakiecie roboczym 3 (strona 21 z 48) mówi, że ALU jest odpowiedzialne za dostarczenie analizy „wymagań i warunków wstępnych dla wspólnych, opartych na infrastrukturze badań nad EPIChallenges, w tym odpowiednich zaleceń”, co prowadzi do rezultatu 3.2. EPIChallenges, o których mowa to „Sustainability Research”, „Mobility, Migration, Identity” oraz „Public Health”. Zadanie wymagało wypracowania wspólnej definicji dla Infrastruktur Badawczych, która została uchwalona w drodze pisemnych procedur PMT w kwietniu 2022 r. i jest podana poniżej. Ponadto wymaga ona lepszego zrozumienia różnych rodzajów współpracy badawczej prowadzonej w kontekście EPICUR.

DOWNLOAD HERE

EPICUR Concept Paper

Niniejsza nota koncepcyjna określa cel i plan działania dla ustanowienia prototypu rezydencji badawczej (EPICluster), a rezydencja będzie służyć jako testowa w celu określenia jej wykonalności. EPIClusters to wspólne projekty wspierające międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami i profesjonalistami spoza środowiska akademickiego, mające na celu stawienie czoła wyzwaniom naukowym i społecznym i zaprojektowane tak, aby wspierać początkujących naukowców w realizacji nowych pomysłów. EPIClusters oferują dostosowane do potrzeb doświadczenia na jednym z uniwersytetów partnerskich dla uczonych, myślicieli i ekspertów zarówno akademickich, jak i spoza środowiska akademickiego, i służą jako sieć poszukiwań naukowych i pomysłów obejmujących cały Sojusz. EPIClusters służą również jako pierwsze doświadczenie współpracy w życiu zawodowym początkującego naukowca i dają stypendystom EPICUR możliwość ukończenia europejskiego projektu badawczego.

DOWNLOAD HERE

Updated versions of the existing EPICUR communication

Niniejsze opracowanie zawiera przegląd zaktualizowanych ram komunikacji i rozpowszechniania informacji.
ustanowiony w projekcie Erasmus+, który obecnie jest realizowany w projekcie EPICUR-Research. Zawiera on m.in.
informacje dotyczące wspólnych organów administracyjnych zajmujących się komunikacją, rozpowszechnianiem i
działalność eksploatacyjna. Strategia komunikacji EPICUR-Research musi zostać dostosowana, ponieważ podczas gdy Sojusz
komunikacja w ogóle dotyczy całej społeczności akademickiej, badania EPICUR są bardziej specyficzne
skierowany do naukowców na początku kariery. Ponadto, w miarę rozwoju organizacji w każdej z uczelni partnerskich oraz osób
zaangażowani w EPICUR-Research nie są tacy sami, narzędzia i działania muszą być dostosowane do osiągnięcia tego celu
grupy i stworzyć świadomość o projekcie oraz poczucie przynależności.

DOWNLOAD HERE