<strong>EPICUR-Research: nowy wymiar europejskiego sojuszu uniwersytetów</strong>
W ramach aliansu EPICUR, projekt "EPICUR-Research", koordynowany przez Karlsruher Institut für Technologie, rozpoczęty w styczniu 2021 r. i finansowany z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020, tworzy nowe rodzaje współpracy badawczej na poziomie europejskim dla naukowców na początku kariery.

EPICUR-Research jest skierowany przede wszystkim do naukowców na początku kariery w celu poszerzenia ich pola badawczego i poprawy wymiany umiejętności i wiedzy w ramach europejskiego obszaru badawczego dotyczącego interdyscyplinarnych kwestii politycznych i społecznych.

Dzięki programowi EPICUR-Research, sojusz EPICUR opracowuje wspólny program badań i innowacji dla europejskich uniwersytetów wokół EPIChallenges, EPICommunity i EPIClusters:

  • EPIChallenges to tematyczne przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie problemów społecznych poprzez zgromadzenie ekspertów zarówno ze świata akademickiego, jak i partnerów zewnętrznych, pochodzących z biznesu, organizacji non-profit lub rządowych. Pierwsze trzy zestawy EPIChallenges to: „Migracja, mobilność, tożsamość”, „Zrównoważony rozwój” oraz „Zdrowie publiczne”.
  • EPICommunity od lata 2021 r. będzie skupiać naukowców o wczesnej karierze w sieciach międzyuniwersyteckich, aby skorzystać z programów mobilności i umożliwić im prezentację swoich projektów badawczych za pośrednictwem bazy danych;
  • EPIClusters to nowe formaty współpracy pomiędzy naukowcami i partnerami zewnętrznymi uczelni (organizacjami społeczeństwa obywatelskiego) zapewniające transdyscyplinarne spojrzenie na działalność badawczą, jak również mające na celu wspieranie wymiany infrastruktury badawczej.

Sojusz EPICUR ma na celu przekonanie uczelni do nawiązania transferu wiedzy ze społeczeństwem oraz otwarcie tej współpracy między naukowcami poza krąg akademicki. Ważne jest włączenie osób i instytucji ze społeczeństwa (społeczeństwo obywatelskie, biznes, władze, stowarzyszenia…). EPICUR ucieleśnia przyszłą wizję interdyscyplinarnego, zróżnicowanego i zrównoważonego europejskiego sojuszu uniwersytetów, bezpośrednio związanego ze społeczeństwem i stawiającego czoła złożonym współczesnym wyzwaniom.

EPICUR należy do pierwszej generacji europejskich sojuszy uniwersyteckich, współfinansowanych przez Komisję Europejską w listopadzie 2019 r. W jego skład wchodzi 8 instytucji szkolnictwa wyższego z 6 różnych krajów europejskich. EPICUR umożliwia studentom, nauczycielom, pracownikom i badaczom zdobycie szerokiej, nieograniczonej i interdyscyplinarnej perspektywy akademickiej dzięki sieci europejskich uniwersytetów, poprzez promowanie wirtualnej mobilności, rozwijanie innowacyjnych podejść dydaktycznych, niezależnie od ich narodowości, języka ojczystego, pochodzenia kulturowego lub społeczno-ekonomicznego… Sojusz EPICUR łączy obecnie cztery podstawowe kompetencje „europejskiego uniwersytetu”: nauczanie, badania, innowacje naukowe i interakcje ze społeczeństwem – są to cztery kluczowe obszary objęte Europejskim Placem Wiedzy.

Więcej informacji na temat programu EPICUR-Research można znaleźć na stronie: (ajouter lien vers la page recherche)

Kontakt dla prasy :
Uniwersytet w Strasburgu
Alexandre Tatay – Attaché de presse
+33.6 80 52 01 82 / tatay@unistra.fr