Szczyt w Salonikach 2023
Dołącz do nas 5 września 2023 r. na 4. Szczycie Zrównoważonego Rozwoju w Salonikach 2023 - na temat "Zrównoważonego rozwoju miast".

„Thessaloniki Sustainability Summit” 2023 ma na celu zgromadzenie naukowców, władz lokalnych, polityków, przedsiębiorców i innych interesariuszy w celu omówienia tematu o globalnym znaczeniu, jakim jest zrównoważony rozwój miast.

Temat szczytu „Zrównoważony rozwój miast” jest zgodny z Agendą 2030 i Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN SDGs), a w szczególności SDG 11 „Zrównoważone miasta i społeczności”, a także z Europejskim Zielonym Ładem.

„Thessaloniki Sustainability Summit 2023” obejmie serię dyskusji przy okrągłym stole, koncentrujących się na interesujących tematach. Udział naukowców, urzędników państwowych i innych zainteresowanych stron z różnych krajów obiecuje panele wysokiego szczebla, które mają prowadzić do interesujących wniosków i wyników.

Szczyt obejmuje wspólną sesję z korespondencyjną Letnią Szkołą HEPTA (HEPTA: Helmholtz European Partnership for Technological Advancement) organizowaną wspólnie przez Uniwersytet Arystotelesa i Karlsruhe Institute of Technology.

„Thessaloniki Sustainability Summit 2023” jest organizowany przez UN SDSN Black Sea pod auspicjami Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. Jest sponsorowany przez Komitet Badawczy Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Salonikach, Elpedison S.A. oraz wspierany przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach.

TSS 2023 będzie dostępny online za pośrednictwem zoom (link znajduje się w porządku obrad).

Agenda: http://sdsn-blacksea.auth.gr/wp-content/uploads/2023/08/TSS2023-Agenda_v5.pdf

Poznaj prelegentów: http://sdsn-blacksea.auth.gr/wp-content/uploads/2023/08/TSS2023-Meet-the-Speakers.pdf