Εδώ θα βρείτε τα έγγραφα πολιτικής του EPICUR:

EPICUR Ευρωπαϊκό πρότυπο γλωσσικής πολιτικής

Η γλώσσα είναι το κλειδί σε όλες τις βασικές δραστηριότητες των πανεπιστημίων: είναι το μέσο για να προσφέρουμε τη διδασκαλία μας, την έρευνα, να επιτρέψουμε την καινοτομία και να αλληλεπιδράσουμε με την κοινωνία. Και όμως, δεν έχουν όλα τα πανεπιστήμια γλωσσική πολιτική, ούτε και οι νέες δομές συνεργασίας, όπως οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος του προτύπου γλωσσικής πολιτικής EPICUR είναι να παράσχει ένα πρότυπο πλαίσιο γλωσσικής διακυβέρνησης για τα ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ώστε να εμπνεύσει και να υποστηρίξει όλα τα ιδρύματα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν γλωσσική πολιτική. Με τον τρόπο αυτό, το EPICUR επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας, της μάθησης και της έρευνας, διατηρώντας παράλληλα τη χρήση των εθνικών και περιφερειακών ευρωπαϊκών γλωσσών σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πέρα από αυτά τα οφέλη, το EPICUR θεωρεί ότι η πρότυπη γλωσσική πολιτική αποτελεί παράγοντα καινοτομίας και ενσωμάτωσης: όσο καλύτερα η γλωσσική διακυβέρνηση και η χρήση των γλωσσών ενσωματώνονται στις θεσμικές δομές, τόσο μεγαλύτερος χώρος θα δημιουργηθεί για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολυγλωσσίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Κατεβάστε το εδώ
.