Προκειμένου να ενισχυθεί και να βελτιωθεί ο αντίκτυπος της συμμαχίας, το EPICUR δημιουργεί δεσμούς με το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη μέσω συνδεδεμένων εταίρων.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι του EPICUR είναι οργανισμοί που:

  • συμβάλλουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων/δραστηριοτήτων
  • και/ή υποστήριξη της διάδοσης και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων της συμμαχίας EPICUR.

Οι σημερινοί συνδεδεμένοι εταίροι της EPICUR είναι οι εξής:

Επιστολή πρόθεσης

Και οι έξι συνεργαζόμενοι εταίροι υπέγραψαν επιστολή προθέσεων με την οποία υπογραμμίζουν την προθυμία τους να σχηματίσουν ένα μετα-δίκτυο γύρω από το EPICUR και να συνάψουν διμερείς συμφωνίες εταιρικής σχέσης με το EPICUR. Οι διμερείς συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα καθορίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας και τους όρους και βρίσκονται υπό κατάρτιση.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι του EPICUR αναφέρονται στη συμφωνία επιχορήγησης EPICUR-SHAPE-IT στον κατάλογο των συμμετεχόντων, ωστόσο δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτής της συμφωνίας, ούτε λαμβάνουν χρηματοδότηση από την επιχορήγηση.Οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων θεμάτων στα οποία εργάζεται η Συμμαχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το EPICUR θα συμβουλεύεται τους συνδεδεμένους εταίρους για συμβουλές σχετικά με την υλοποίηση του έργου και τις προκλήσεις του.Η ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα εντοπισμένα εμπόδια και θα μας επιτρέψει να επωφεληθούμε από πολύτιμες ανατροφοδοτήσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση, τα στρατηγικά ζητήματα και τις αποφάσεις για τα πακέτα εργασίας.