Για να απαντήσει σε καίρια κοινωνικά ερωτήματα, το EPICUR αναπτύσσει ισχυρές συνεργασίες μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς του.

Τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη του EPICUR είναι άτομα, κοινωνικές ομάδες ή νομικά πρόσωπα (όπως νεοφυείς επιχειρήσεις) ή επιχειρήσεις, ενώσεις, τοπικές αρχές ή φορείς υποστήριξης) που εδρεύουν στο τοπικό οικοσύστημα του πανεπιστημίου-μέλους και ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα ενός μεμονωμένου μέλους της συμμαχίας ή επιθυμούν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες. Παραδείγματα τοπικών φορέων στους οποίους απευθύνεται το EPICUR είναι οι ακαδημαϊκοί φορείς, οι φοιτητές, το διοικητικό προσωπικό, οι απόφοιτοι, οι δημόσιες αρχές και οι φορείς χάραξης πολιτικής, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Όλα τα μέλη του EPICUR συμμετέχουν σε συνεργασίες με τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ και κυβερνητικών οργανισμών, καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στη γεωγραφική τους περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, το ΕΠΙΚΟΥΡ συνεργάστηκε με 39 τοπικούς φορείς στις ακόλουθες δραστηριότητες.

    • Το EPICUR Entrepreneurial Lab, συμβάλλοντας σε μια καινοτόμο μορφή μάθησης για την επιχειρηματικότητα είτε ως εκπαιδευτικός είτε ως μέντορας.
    • Εκπαίδευση στην υπηρεσία και ερευνητική πρακτική άσκηση, παρέχοντας θέσεις πρακτικής άσκησης σε διάφορους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και ερευνητικούς οργανισμούς
    • EPIC Missions, παρέχοντας θέματα αποστολής για τους μαθητές ως καινοτόμο επίδειξη της εκπαίδευσης με βάση την πρόκληση
    • Το Φόρουμ EPICUR να συμμετάσχει σε γόνιμες συζητήσεις με τους ομολόγους τους

Μέσω της ενεργού συνεργασίας με τοπικούς φορείς από τις περιφέρειές μας, η Συμμαχία EPICUR συμβάλλει πραγματικά στην ενοποίηση των περιφερειών της και στην καλύτερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω σε αυτό το σημείο ότι οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς που αναφέραμε παραπάνω μπορούν επίσης να γίνουν συνεργαζόμενοι εταίροι σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν επιθυμούν να συμβάλουν σε ένα συγκεκριμένο έργο σε επίπεδο συμμαχίας, το οποίο θα καθοριστεί σύμφωνα με την εξατομικευμένη και σταδιακή προσέγγισή μας. Η συμμαχία EPICUR δεν αποκλείει επίσης να συνεργαστεί με άλλους τοπικούς ενδιαφερόμενους ή συνεργαζόμενους εταίρους σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς επιθυμούμε να εκπληρώσουμε το ρόλο μας ως πλατφόρμα που συνδέει πρωτοβουλίες από τις περιοχές μας με άλλες αντίστοιχες στην Ευρώπη.