Το EPICUR, το ECIU και η Συμμαχία YUFE θα ηγηθούν μιας καινοτόμου προσέγγισης για το ευρωπαϊκό πτυχίο
‍Μαζί με δύο άλλες συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, η Συμμαχία EPICUR θα ηγηθεί ενός πιλοτικού έργου για τη διαμόρφωση του μελλοντικού ευρωπαϊκού πτυχίου και για την πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου προσέγγισης με την ισχυρή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σήμα "Ευρωπαϊκός Τίτλος Σπουδών" είναι μια ευκαιρία να καινοτομήσουμε στην εκπαίδευσή μας και να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή διάσταση στη μάθηση. Με τον τρόπο αυτό, δεσμευόμαστε να είμαστε τολμηροί, να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή, να ανταποκρινόμαστε στις κοινωνικές ανάγκες και να υπερβαίνουμε τα παραδοσιακά μοντέλα μάθησης.

Το έργο FOCI (Future-proof Criteria for Innovative European Education) – στο οποίο συμμετέχουν μέλη των συμμαχιών ECIU University, YUFE και EPICUR – έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τη διερεύνηση και την πιλοτική εφαρμογή των πιθανών κριτηρίων που θα αποτελέσουν τη βάση για το μελλοντικό ευρωπαϊκό πτυχίο.

Το πραγματικά καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς όραμα για την εκπαίδευση που ενώνει το ECIU, το YUFE και το EPICUR εκδηλώνεται έντονα στους στόχους του FOCI να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να δοκιμάσει τα πρώτα αποτελέσματα και να εκδώσει συστάσεις πολιτικής ως συγκεκριμένα εργαλεία για την προώθηση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού σήματος πτυχίου. Προκειμένου να παραχθούν συγκεκριμένα στοιχεία για την προστιθέμενη αξία ενός ευρωπαϊκού πτυχίου, το έργο FOCI περιλαμβάνει μεταξύ των βασικών δραστηριοτήτων του την πιλοτική εφαρμογή των κριτηρίων του σήματος ευρωπαϊκού πτυχίου στο πλαίσιο μιας σειράς κοινών προγραμμάτων και άλλων εκπαιδευτικών μοντέλων που παρέχονται από τις τρεις συμμαχίες.

Το έργο θα διαρκέσει ένα έτος (Μάρτιος 2023 – Μάρτιος 2024) και θα ενισχύσει τις στενές συνεργασίες και τη συνδιαμόρφωση της Συμμαχίας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας, των εθνικών αρχών και των οργανισμών διασφάλισης ποιότητας (από όλες τις χώρες στις οποίες βρίσκονται τα πανεπιστήμια-εταίροι). Φέρνοντας σε επαφή όλους αυτούς τους ενδιαφερόμενους φορείς, το FOCI θα διερευνήσει τις θεμελιώδεις ανάγκες και προσδοκίες σχετικά με το σήμα του ευρωπαϊκού πτυχίου, από την άποψη όχι μόνο του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς και τα σχετικά ρυθμιστικά εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου το ευρωπαϊκό πτυχίο να γίνει πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον.

Το YUFE, το ECIU και το EPICUR είναι τρεις συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων “πρώτου κύματος” που εφαρμόζουν πιλοτικά καινοτόμα μοντέλα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από το 2019 και έχουν ήδη αποδείξει τη δέσμευσή τους να αναμορφώσουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Πανεπιστήμια από αυτές τις τρεις συμμαχίες συνεργάστηκαν στο έργο FOCI για να συμβάλουν στην τεκμηριωμένη ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σήματος πτυχίου.

Κοινοπραξία FOCI:

  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας (ECIU)
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Λοτζ (ECIU)
  • Πανεπιστήμιο της Ριέκα (YUFE)
  • Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας (YUFE)
  • Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (YUFE)
  • Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (EPICUR)
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EPICUR)
  • Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (EPICUR)

Για ερωτήσεις σχετικά με το έργο FOCI, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη συντονίστρια του EPICUR, Alison Garnier(garnierrivers@unistra.fr).