Οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έχουν δεσμευτεί πλήρως να καταστήσουν την πρωτοβουλία επιτυχημένη μακροπρόθεσμα
Οι Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Συμμαχίες καλωσορίζουν τη νέα Επίτροπο της ΕΕ Iliana Ivanova και τη δηλωθείσα υποστήριξή της προς την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πανεπιστημίων και ανυπομονούν να συνεργαστούν μαζί της και με την ομάδα της.

Οι Συμμαχίες είναι αφοσιωμένες στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και η Ευρώπη μπορεί να υπολογίζει στις Συμμαχίες για τη συνέχιση αυτής της ευρωπαϊκής ιστορίας επιτυχίας και την περαιτέρω αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Πολλές συναρπαστικές καινοτομίες, εντυπωσιακές εξελίξεις και γόνιμες συνεργασίες λαμβάνουν ήδη χώρα, όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα στο II Forum of Alliances στη Βαρκελώνη στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένες ιστορίες επιτυχίας μπορείτε να βρείτε στα κανάλια επικοινωνίας των συμμαχιών και των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος Σχοινάς στη Βαρκελώνη, η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν είναι ένα σχέδιο, αλλά μια μακροπρόθεσμη διαδικασία μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων τόνισαν πέρυσι την ανάγκη τους για βιώσιμη και ολιστική υποστήριξη. Αυτό θα πρέπει να συνδυάσει πόρους τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο συστημική, διαρθρωτική και βιώσιμη συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη και να ξεδιπλωθεί το πλήρες δυναμικό μετασχηματισμού πολλαπλών αποστολών της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Πανεπιστήμια πέρα από το τρέχον μοντέλο χρηματοδότησης με βάση το Erasmus+, το οποίο εκτείνεται μέχρι το 2028/29. Εμείς, οι Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Συμμαχίες, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας άκουσε και για την ανοιχτή συζήτηση που ξεκίνησε σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επενδύσεων στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Οι συμμαχίες παραμένουν προσηλωμένες στην ατζέντα μετασχηματισμού που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα μέσω του Erasmus+, του προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (που δυστυχώς δεν έχει ακόμη συνεχιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας Ευρώπη”) και της δέσμευσης των δικών τους πόρων. Οι συμμαχίες είναι επίσης πρόθυμες να συζητήσουν με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τη δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής βιώσιμης επενδυτικής πορείας, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του μακροπρόθεσμου οράματος πολλαπλών αποστολών των συμμαχιών. Απαραίτητο μέρος ενός παγκοσμίως ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας. Επιπλέον, οι Συμμαχίες παροτρύνουν τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σθεναρά σε μια τέτοια διαδικασία και να την υποστηρίξουν, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι απαραίτητο για την πραγματική αξιοποίηση των φιλοδοξιών και του πλήρους δυναμικού της πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Οι συμμαχίες ζητούν μια επενδυτική πορεία που απεικονίζει ένα σαφές όραμα για ένα μακροπρόθεσμο και ολιστικό οικονομικά βιώσιμο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο, οι Συμμαχίες επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους που εκφράστηκε σε κοινή δήλωση και των 41 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Συμμαχιών στις 8 Μαρτίου 2022:

“Και οι 41 συμμαχίες καλούν τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν επειγόντως τη δημιουργία ολιστικής και βιώσιμης μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για την εμβάθυνση της διακρατικής συνεργασίας των συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σε όλες τις αποστολές τους με συνεκτικό τρόπο. Αυτό θα επιτρέψει στην Πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια να υπερβεί τη βραχυπρόθεσμη προσέγγιση των έργων και να υλοποιήσει το μακροπρόθεσμο, καινοτόμο και φιλόδοξο όραμά της για ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με προοπτική για το μέλλον. Η χρηματοδότηση αυτή πρέπει (1) να ενσωματώνει όλες τις αποστολές των πανεπιστημίων (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία, μεταφορά στην κοινωνία) και (2) να συνδυάζει πόρους (Erasmus+, Horizon Europe, Digital Europe, διαπεριφερειακές επενδύσεις καινοτομίας, χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη κ.λπ.) αντικατοπτρίζοντας όχι μόνο την προσέγγιση του τετραγώνου της γνώσης, αλλά και τις υποδομές και άλλες ενισχύσεις που απαιτούνται για την προώθηση της ανάπτυξης παγκοσμίως ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών συμμαχιών. Τέλος, είναι σημαντικό η στήριξη να είναι (3) βιώσιμη, απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό μέσο για τη δημιουργία βιώσιμων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που μπορούν να υλοποιήσουν το όραμά τους. Η επικείμενη ενδιάμεση επανεξέταση των τρεχόντων ευρωπαϊκών προγραμμάτων αποτελεί εξαιρετική ώθηση για τη δοκιμή και τον σχεδιασμό ενός τέτοιου ολιστικού χρηματοδοτικού μέσου.”