Οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας κοινής Κοινότητας Πρακτικής
Οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα έργο με την ονομασία FOR-EU4All. Το σχέδιο συγκεντρώνει όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές συμμαχίες των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων - οι οποίες ξεπερνούν τις 60 - σε μια ενιαία, συνεκτική δομή. Στόχος είναι η προώθηση ενός συνεργατικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου οι βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες μπορούν να ανταλλάσσονται όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των συμμαχιών αλλά και με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ).

Ως ναυαρχίδες του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης (ΕΟΧ) και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων πρωτοστατούν στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων ιδεών για βαθιά διακρατική θεσμική συνεργασία με στόχο την τόνωση του μακροχρόνιου μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολό της.

Εξέλιξη του δικτύου FOR-EU

Το άτυπο δίκτυο συμμαχιών FORum of European Universities (FOR-EU) λειτουργεί από την αρχή της πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (EUI). Οι εμπειρογνώμονες των συμμαχιών έχουν συγκεντρωθεί σε διάφορες χώρες και ιδρύματα για να σχηματίσουν ενεργές κοινότητες σε στρατηγικά θέματα, όπως η εκπαιδευτική συνεργασία, η διακυβέρνηση, η διάσταση της έρευνας και της καινοτομίας των συμμαχιών ή η δέσμευση των φοιτητών. Η FOR-EU διαθέτει σήμερα πάνω από 20 υποομάδες και διάφορα παράλληλα φόρουμ όπου συναντώνται οι συντονιστές και οι εμπειρογνώμονες των συμμαχιών. Λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης κλίμακας και του αντίκτυπου της ΕΕΙ, είναι πλέον απαραίτητη η συγχώνευση όλων των ομάδων FOR-EU και απαιτούνται ειδικοί πόροι.

Επίσημη συνεργασία

Το FOR-EU4All θα αντικατοπτρίζει τη γόνιμη συνεργασία και τη σχετική εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στη FOR-EU. Θα συγχωνεύσει, θα επισημοποιήσει και θα επεκτείνει τις άτυπες διαδικασίες και δομές που αναπτύχθηκαν με φυσικό τρόπο τα τελευταία τέσσερα χρόνια και θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης, του συντονισμού, της επικοινωνίας και της διάδοσης. Επιπλέον, το FOR-EU4All θα επικεντρωθεί έντονα στις διασυνδέσεις με τον ευρύτερο τομέα των ΑΕΙ, στη συνεργασία με τα υφιστάμενα δίκτυα και τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και στη δέσμευση με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων τόσο για τα επιτεύγματα όσο και για τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ΕΕΥ. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στο όνομα του έργου, είμαστε απλά ισχυρότεροι μαζί. Οι δραστηριότητες προβολής και η διάδοση των ορθών πρακτικών και των διδαγμάτων αναμένεται να συμβάλουν στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας στον τομέα των ΑΕΙ στην Ευρώπη στο επόμενο επίπεδο.

Δέσμευση στους στόχους του ΕΟΧ και του ΕΧΕ

Οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής τόσο του ΕΟΠ όσο και του ΕΧΕ. Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, το έργο αυτό θα επικεντρωθεί επιπλέον στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για τη διακρατική συνεργασία που εξακολουθούν να υφίστανται στον ΕΧΕΑ μέχρι σήμερα – από την κοινή παροχή εκπαίδευσης έως την κινητικότητα, καθώς και την ψηφιακή συνεργασία και τη συνεργασία Ε&Κ. Με το FOR-EU4All, οι συμμαχίες δεσμεύονται να συνεργαστούν μεταξύ τους, με τους αρμόδιους φορείς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στη διακρατική συνεργασία και να υλοποιήσουν τον μακροχρόνιο μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το έργο FOR-EU4All έχει λάβει 1,8 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαρκέσει 48 μήνες, ξεκινώντας την Νοεμβρίου 2024. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων – EUA, η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών – ESU, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση – ENQA, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης – EURASHE και το Δίκτυο Φοιτητών Erasmus – ESN είναι συνδεδεμένοι εταίροι του έργου.

Σχέση με το όραμα EPICUR

Το EPICUR έδειξε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με τις άλλες ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές συμμαχίες μέσω του Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (FOREU), αναφέροντάς το άμεσα στο

  • την ανανεωμένη δήλωση αποστολής του EPICUR το 2022 “Διάρθρωση διαδικτυακών συνεργασιών για τη διάδοση και την προώθηση της υιοθέτησης των εργαλείων και των διαδικασιών μας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, με την ενεργό συμμετοχή των εταίρων μας σε FOREU και εθνικά φόρουμ, …”.
  • την αίτηση χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου του 2022 “EPICUR-SHAPE-IT”

Ως συντονιστής του έργου Erasmus+, η Unistra θα είναι συν-επικεφαλής του WP2.