Η έρευνα EPICUR ξεκίνησε στις αρχές του 2021! Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" στη γραμμή του προγράμματος "Επιστήμη με την κοινωνία και για την κοινωνία" [SwafS], το EPICUR Research θα αναπτύξει ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα για όλα τα πανεπιστήμια-εταίρους με στόχο τη βελτίωση και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Η έρευνα EPICUR θα ενισχύσει επίσης τους ερευνητές που βρίσκονται σε πρώιμη σταδιοδρομία (ECR), ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω συνεργατικές διαδικασίες και δημιουργώντας νέα δίκτυα EPICUR για ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο είδος ερευνητικής κοινότητας που ξεπερνά τα επιστημονικά σύνορα και ανοίγει τα πανεπιστήμια στις κοινότητές τους.

Έρευνα με βάση την πρόκληση

Στόχος του EPICUR είναι η ανάπτυξη λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα που ενσωματώνουν την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις ατόμων και φορέων από διάφορους τομείς της κοινωνίας. Με την πεποίθηση ότι η διεθνής συνεργασία προάγει την επιστημονική και κοινωνική πρόοδο, το EPICUR αναπτύσσει ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με διεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση πιεστικών ερευνητικών ζητημάτων, των λεγόμενων EPIChallenges. Εμπνευσμένο από τους “Έξι μετασχηματισμούς για την επίτευξη των ΣΒΑ”, καθώς και από την Πράσινη Συμφωνία, τις “Αποστολές του Ορίζοντα Ευρώπη” και το θεματολόγιο δεξιοτήτων της ΕΕ, το EPICUR έθεσε τρεις προκλήσεις EPIChallenges για να ξεκινήσει: Κινητικότητα, μετανάστευση και ταυτότητα- μετάβαση της δημόσιας υγείας. Η EPICUR-Research ελπίζει ότι, προσφέροντας αυτούς τους χώρους, η συμμαχία καλεί τους νέους ερευνητές να διερευνήσουν νέες συνεργασίες που συγκεντρώνουν την ποικιλομορφία της εμπειρογνωμοσύνης και των προοπτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν παγκόσμια φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες και η αναγκαστική μετανάστευση.

Δια- και διεπιστημονική έρευνα

Υπάρχει πληθώρα ορισμών σχετικά με τη διεπιστημονική και τη διεπιστημονική έρευνα, οι οποίοι στον πυρήνα τους περιγράφουν την ανάγκη όχι απλώς να ενσωματωθούν ποικίλα δεδομένα και πληροφορίες, αλλά και να αντανακλούν και να συνδυάζουν μεθοδολογία, εργαλεία, ερευνητικές προσεγγίσεις, τεχνικές και θεωρίες από διαφορετικούς κλάδους. Και τελικά, να ξεπεράσουν τους τοίχους των ίδιων των πανεπιστημίων για να συμπεριλάβουν μη πανεπιστημιακούς εταίρους και να συμπεριλάβουν ακόμη πιο διαφορετικές πηγές, όπως οι γηγενείς ή οι πρακτικές γνώσεις. Για το EPICUR, η διεπιστημονικότητα νοείται ως η συνεργασία μεταξύ ερευνητών από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς κλάδους, ενώ η διεπιστημονικότητα είναι η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών και εταίρων από άλλους τομείς της κοινωνίας, όπως η κοινωνία των πολιτών και οι κυβερνητικοί οργανισμοί, η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις. Το EPICUR θα βασιστεί και θα βοηθήσει στην υλοποίηση των ιδεών και των αντιλήψεων που αναπτύχθηκαν από SHAPE-ID, ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που ασχολείται με την πρόκληση της βελτίωσης της διεπιστημονικής και διαθεματικής συνεργασίας μεταξύ των Τεχνών, των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (AHSS) και άλλων επιστημών, ιδίως των Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM).

Έμφαση στους ερευνητές αρχικής σταδιοδρομίας

Οι μορφές έρευνας και καινοτομίας του EPICUR απευθύνονται στους ερευνητές αρχικής σταδιοδρομίας (ECR), καθώς η συμμαχία θεωρεί ότι αποτελούν τη νέα γενιά των ηγετών της ευρωπαϊκής έρευνας και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση του θεσμικού μετασχηματισμού. Για να το επιτύχουν αυτό, οι ερευνητές αρχικής σταδιοδρομίας χρειάζονται νέες και περισσότερες ευκαιρίες για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να προωθήσουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία υπό νέες συνθήκες και με αυξανόμενη ταχύτητα. Το EPICUR εμπιστεύεται την ικανότητα των ερευνητών αρχικής σταδιοδρομίας να ηγηθούν της προσπάθειας και, ως εκ τούτου, τους εμπλέκει από την αρχή στη σύλληψη των μορφών του. Επιπλέον, το EPICUR έχει δεσμευτεί να ενσωματώσει τους ερευνητές πρώιμης σταδιοδρομίας στις δομές λήψης αποφάσεων και στα διοικητικά του όργανα. Με τον τρόπο αυτό, το EPICUR ελπίζει να καθιερώσει μια διαφορετική ακαδημαϊκή κουλτούρα που θα διαμορφώνεται από και για τις ανάγκες των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις των επιστημόνων με οικογένειες, των γυναικών και των ερευνητών που προέρχονται από διαφορετικά (π.χ. μη ακαδημαϊκά) περιβάλλοντα, οι οποίοι εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο.
Το EPICUR επιδιώκει να καθιερώσει τη συνεργασία μεταξύ ομάδων εταίρων του EPICUR και εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων από τις γύρω περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνητικών οργανισμών και της βιομηχανίας, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας δύο καινοτόμες μορφές ερευνητικής συνεργασίας.

Δημιουργήστε ένα EPICommunity

Η EPICommunity έχει ως στόχο να παρέχει στους ερευνητές που βρίσκονται σε πρώιμη σταδιοδρομία νέα εργαλεία για την αυτονομία και την προβολή τους, αναγνωρίζοντας τις σχετικές δεξιότητες και επιτρέποντας τη δικτύωση, μέσω μιας νέας βάσης δεδομένων, καθώς και διευκολύνοντας τις ευκαιρίες μικτής κινητικότητας.
Οι ερευνητές αρχικής σταδιοδρομίας καλούνται να συν-δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκτυο ερευνητών   για να υποστηρίξει τη γνωριμία και τη συνεργασία τους και να βασιστεί σε έναν ελκυστικό σχεδιασμό παιχνιδοποίησης που αναδιαμορφώνει την αξιολόγηση των ερευνητών.Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα.

Δημιουργία EPIClusters – Ανάπτυξη άριστης έρευνας Ανταπόκριση στις προκλήσεις EPIC

Τα EPIClusters είναι πειραματικές μορφές έρευνας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συνεργασίας ακαδημαϊκών με κοινωνικούς και βιομηχανικούς φορείς για την έρευνα και την καινοτομία. Τα EPIClusters θα εμπνεύσουν την κοινή χρήση υποδομών και πόρων (εργαστήρια, αρχεία, βάσεις δεδομένων, βιβλιοθήκες κ.λπ.) μεταξύ των εταίρων του EPICUR και εξωτερικών εταίρων, προκειμένου να δημιουργηθούν επεκτάσιμες καλές πρακτικές κοινής έρευνας και καινοτομίας.

Συνεργασία μεταξύ δικτύων

Ως υπερήφανο μέλος της πρώτης ομάδας συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, το EPICUR θα δημιουργήσει ευφυείς συνδέσεις με άλλες ομότιμες συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο EPIConnect, για να διευκολύνει την προετοιμασία κοινών συστάσεων πολιτικής για τη διαμόρφωση των πανεπιστημίων του μέλλοντος.
Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα.

Το μέλλον της έρευνας EPICUR: Ερευνητική Συνεργασία: Αναδυόμενη ερευνητική συνεργασία

Η συμμαχία EPICUR επιδιώκει να συμπληρώσει την ανάπτυξη μιας κοινής ερευνητικής ατζέντας με μια διαδικασία “από κάτω προς τα πάνω”, η οποία εμπλέκει τους ερευνητές νεαρής σταδιοδρομίας στην ηγεσία της καινοτομίας στην έρευνα και τη μεθοδολογία. Αυτό σηματοδοτεί τη δέσμευσή του να προάγει και να υποστηρίζει την αναδυόμενη έρευνα, καθώς και να πυροδοτεί θεσμικές αλλαγές που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των ερευνητών που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους.

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας “από κάτω προς τα πάνω”, την οποία θα αναπτύξουμε και θα δοκιμάσουμε στην πιλοτική φάση του EPICUR Research, θα υπάρξουν δύο λεγόμενα EPIClusters, πρωτοβουλίες με δυνατότητα παραγωγής καινοτομίας και αριστείας στην έρευνα. Τα θέματα και οι συμμετέχοντες των δύο EPIClusters θα προσδιοριστούν και θα προωθηθούν κατά τη διάρκεια μιας επαναληπτικής διαδικασίας από κάτω προς τα πάνω. Καθώς το EPICUR επιδιώκει να ενδυναμώσει τους ερευνητές πρώιμης σταδιοδρομίας και όχι να τους φέρει αντιμέτωπους μεταξύ τους, η διαδικασία, αν και αναγκαστικά επιλεκτική/ανταγωνιστική στα τελικά της στάδια (επιλογή των ομάδων EPIClusters), στοχεύει να είναι όσο το δυνατόν πιο περιεκτική από την αρχή. Το EPICUR έχει δεσμευτεί για την πολυμορφία, καθώς πιστεύουμε ότι αποτελεί τη μόνη βάση για την πραγματική αριστεία και πιστεύουμε ότι η προώθηση των ερευνητών πρώιμης σταδιοδρομίας όλων των κλάδων και υπόβαθρων θα καταστήσει τη συλλογική ακαδημαϊκή κοινότητα της Ευρώπης πιο έξυπνη και πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά.

Επομένως, η συμμετοχή στο ταξίδι από τα EPICamps στα EPIClusters θα είναι επωφελής για τους ερευνητές που ξεκινούν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε κερδίσουν μια προσφορά για ένα EPICluster σε αυτόν τον πρώτο γύρο είτε όχι.

Χτίζοντας το δίκτυο EPICUR των ερευνητών αρχικής σταδιοδρομίας από το οποίο θα προκύψουν αυτές οι ερευνητικές συνεργασίες, το EPICUR Research θα προσφέρει πολλά εργαστήρια και ευκαιρίες δικτύωσης στην πορεία, τα οποία είναι ανοικτά σε νέους επιστήμονες από όλους τους κλάδους και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους με:

  • να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους στη διεπιστημονική και διατμηματική έρευνα,
  • την εισαγωγή τους στη διαχείριση ανοικτών δεδομένων και τη δημοσίευση σε μορφές ανοικτής επιστήμης,
  • την εκπαίδευσή τους στην επιστημονική επικοινωνία και την υποβολή αιτήσεων για επιχορηγήσεις,
  • προσφέροντάς τους γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές δομές χρηματοδότησης και σταδιοδρομίας όλων των ιδρυμάτων-εταίρων και των πέντε εθνικών επιστημονικών συστημάτων που εκπροσωπούνται στη συμμαχία,
  • να τους συστήσει και να τους φέρει σε επαφή με τους ομολόγους τους από όλη τη συμμαχία EPICUR και πέραν αυτής

Το ταξίδι θα ξεκινήσει με την πρόσκληση των ερευνητών πρώιμης σταδιοδρομίας στα λεγόμενα EPICamps, μια μορφή χαμηλού κατωφλίου που επιτρέπει την εύκολη συμμετοχή από οπουδήποτε στη συμμαχία. Τα EPICamps θα επιτρέψουν στους ερευνητές νεαρής σταδιοδρομίας να συνεργαστούν με ομοϊδεάτες ερευνητές από όλη τη συμμαχία και τους κλάδους σε μορφές που κυμαίνονται από σύντομες παρουσιάσεις και εκθέσεις αφίσας μέχρι εφευρέσεις και εργαστήρια μεθοδολογίας. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελπίζουμε ότι οι ερευνητές που έχουν ξεκινήσει την επαγγελματική τους σταδιοδρομία θα εντοπίσουν δυνατότητες συγκεκριμένης συνεργασίας με τους συναδέλφους τους από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Τις εβδομάδες που ακολουθούν ένα EPICamp, το προσωπικό του EPICUR θα προσφέρει υποστήριξη για την ανάπτυξη αυτών των πρώτων ιδεών σε πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καθώς και για την ενθάρρυνση της περαιτέρω δικτύωσης μεταξύ των ερευνητών πρώιμης σταδιοδρομίας.

Με βάση πιο στέρεες ιδέες τέτοιων άτυπων πρωτοβουλιών και κατόπιν σύντομης πρότασης, ομάδες έως πέντε μελών από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για το EPICradles. Πρόκειται για κοινές ερευνητικές επισκέψεις σε ένα από τα Ινστιτούτα Προηγμένων Σπουδών μας ή σε μια ερευνητική εγκατάσταση. Το EPICradles θα επιτρέψει σε αυτές τις μικρές ερευνητικές ομάδες να αναπτύξουν προτάσεις έργων έγκυρες για χρηματοδότηση από τρίτους. Το προσωπικό του EPICUR σε στενή συνεργασία με τα ινστιτούτα υποδοχής και τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια θα υποστηρίξει τις αναδυόμενες ερευνητικές ομάδες μέσω του εντοπισμού συμβούλων, μη πανεπιστημιακών εταίρων και πρόσθετων πόρων. Οι ερευνητές θα θέσουν τα επιστημονικά θεμέλια και θα σχεδιάσουν διδακτορικά και μεταδιδακτορικά έργα με τα οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα EPICluster . Τα EPICradles και EPIClusters θα ξεκινήσουν μόλις το 2022, επομένως θα ακολουθήσουν σύντομα περισσότερες πληροφορίες.