Το Συμβούλιο Ερευνητών Πρώιμης Σταδιοδρομίας του EPICUR αποτελείται από εκπροσώπους των ECRs από κάθε πανεπιστήμιο-εταίρο του EPICUR και έχει συμβουλευτικό ρόλο στη Συμμαχία EPICUR. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ECR συναντώνται τακτικά για να εισάγουν νέες ιδέες σε συζητήσεις με ανοιχτό μυαλό και να συζητούν κρίσιμα σημεία και, ως εκ τούτου, να συμβάλλουν στις εργασίες των πακέτων εργασίας (WP). Συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες σύλληψης, αναθεώρησης και λήψης αποφάσεων για τις πιλοτικές δραστηριότητες του EPICUR-Research.

Οι κύριες αποστολές είναι:

  • Παροχή εποικοδομητικής συμβολής και ανατροφοδότησης στην ερευνητική ομάδα του EPICUR σχετικά με τις προγραμματισμένες και ήδη υλοποιημένες δραστηριότητες του έργου.
  • Συμμετοχή στη διάδοση του έργου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  • Εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ερευνητών πρώιμης σταδιοδρομίας από τα πανεπιστήμια του EPICUR.

Στο πλαίσιο της συμμαχίας EPICUR, δημιουργούν ένα ποιοτικό δίκτυο και ενισχύουν τους δεσμούς σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη συνοχή και κατανόηση, ανεξαρτήτως συνόρων.

Τρέχοντα μέλη

Ελένη Γιακουμή

Juliana Souza-Kasprzyk

Jean-Baptiste Courbot

Rune Hejli Lomhlot

Teba Gil Diaz

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Michalina Krakowiak

Ana Belen Amado Rey

Πρώην μέλη

Laura Maria Comella

Δρ Jamerson Carneiro de Oliveira

Ivo Strauss

Audrey Scognamiglio

Franziska Roenicke

Απόστολος Κρητικός

Sladjana Djordjevic

Daniela Lehner

Julia Gurol

Lola Welsch

Δρ Beniamin Kłaniecki