Η Συμμαχία EPICUR καλωσορίζει ερευνητές όλων των επιστημονικών κλάδων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους για την εκτέλεση συνεργατικών ερευνητικών έργων ("EPIClusters") με σκοπό την αντιμετώπιση επιστημονικών και κοινωνικών προκλήσεων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος κινητικότητας EPICluster είναι:

  • Καλωσορίστε τους ερευνητές που ξεκινούν την καριέρα τους σε υβριδικά προγράμματα διαμονής με τη μοναδική ευκαιρία να εκτελέσουν διεπιστημονικά ερευνητικά έργα,
  • Προώθηση νέων ερευνητικών τεχνικών με την ενθάρρυνση της χρήσης διεπιστημονικών δεξιοτήτων,
  • Πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων του EPICUR
  • Παραγωγή και μεταφορά αποτελεσμάτων μέσω της δημιουργίας ενός ανοικτού, επιστημονικού προγράμματος που απευθύνεται σε ευρύτερα ακροατήρια και αντιμετωπίζει τις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή/παγκόσμια κοινωνία,
  • Να διαμορφώσει τη μελλοντική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε συμμετέχων λαμβάνει συνεχή εποπτεία και καθοδήγηση- να παρέχει στους ερευνητές που ξεκινούν την καριέρα τους συγκεκριμένες προοπτικές στο τέλος της παραμονής,
  • Καθιέρωση μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας γενικότερα, για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων στρατηγικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την έρευνα και την καινοτομία.

Τα EPIClusters προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες σε ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για ερευνητές τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον μη ακαδημαϊκό χώρο και χρησιμεύουν ως δίκτυο επιστημονικής εξερεύνησης και ιδεών που καλύπτει τη Συμμαχία. Κάθε EPICluster συγκεντρώνει τουλάχιστον 5 ερευνητές στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους και μη πανεπιστημιακούς επαγγελματίες που διαμένουν σε ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια EPICUR-Research για διαμονή 1 έως 6 μηνών για έρευνα, δημιουργία και πειραματισμό.

Τρέχοντα έργα

Αναζητώντας μια νέα γλώσσα

Το έργο EPICluster “Αναζητώντας μια νέα γλώσσα: Αφηγήσεις για την πατρίδα, την (αναγκαστική) μετανάστευση και την ταυτότητα των νεοεισερχόμενων Ουκρανών νέων στις ευρωπαϊκές πόλεις” έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους πρωταρχικούς τρόπους αφήγησης της μετανάστευσης και των διαδικασιών εγκατάστασης στις αστικές κοινότητες από τους Ουκρανούς νέους. Η ερευνητική ομάδα υποθέτει ότι η ανακατασκευή αυτών των αφηγηματικών δομών, ιδίως των διαδικασιών μεταφορικοποίησης, θα παράσχει ουσιαστικές πληροφορίες για το πώς ανακατασκευάζονται οι ταυτότητες των ανθρώπων με μεταναστευτικές εμπειρίες στον νέο τόπο.

Βοηθήστε τους απαντώντας στην έρευνά τους εδώ: https://amuedu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7TGSvxFnwjnBiHY

ePICNutrients

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας για επιστήμονες από διάφορους τομείς με σκοπό την ανάπτυξη ενός καινοτόμου λιπάσματος που θα χρησιμοποιεί πρώτες ύλες αποβλήτων. Θα εξετάσει επίσης τις κοινωνικές πτυχές της επιστημονικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και μη ανθρώπινων στοιχείων. Θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ψηφιακών μέσων για την οπτική αναπαράσταση των χρονικών, χωρικών, οικολογικών και πολιτιστικών αλλαγών που συνεπάγεται η διευρωπαϊκή επιστημονική συνεργασία.

A βιώσιμη και δίκαιη ανανεώσιμες ενέργεια μετάβαση για την Ευρώπη

“Η ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και οι εισαγωγές γενικότερα βρίσκονται στο επίκεντρο των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το κλίμα και την ενέργεια. Μέχρι στιγμής, η αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων και οι συμμετοχικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό μιας βιώσιμης και δίκαιης πορείας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση δεν αντιμετωπίζονται ακόμη με ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο τρόπο. Θα καλύψουμε αυτό το κενό χρησιμοποιώντας έναν διερευνητικό συνδυασμό μεθόδων που θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε τις αναμενόμενες κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις και τις κύριες πηγές ανησυχίας.”

Συν- Κατασκευασμένο νωρίς σύστημα προειδοποίησης κατά του Ντομάτα leafminer

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

Βίντεο έργων EPIClusters

Αναζητώντας μια νέα γλώσσα

Μια βιώσιμη και δίκαιη μετάβαση για την Ευρώπη