Θεμέλια για μια μελλοντική κοινή ερευνητική ατζέντα EPICUR

Το παρόν κοινό ερευνητικό θεματολόγιο δημιουργείται ως “ζωντανό έγγραφο”, αρχικός έλεγχος και βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί ένα πιο ουσιαστικό ερευνητικό θεματολόγιο για τη συμμαχία κατά τα επόμενα έτη. Αποτελεί μια πρώτη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των εταίρων του EPICUR, η οποία μπορεί να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί τα επόμενα χρόνια ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο ευρωπαϊκό ερευνητικό οικοσύστημα, τη συμμαχία EPICUR και την κοινωνία γενικότερα. Το έργο μας EPICURResearch θέτει τα θεμέλια μιας πιθανής μελλοντικής κοινής ερευνητικής ατζέντας με τον εντοπισμό των ερευνητικών πλεονεκτημάτων των πανεπιστημίων EPICUR, τον καθορισμό των προκλήσεων EPICUR, την εκτίμηση των μελλοντικών προκλήσεων και τον εντοπισμό των κατάλληλων πόρων, κινήτρων και ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη του αναπτυσσόμενου κοινού ερευνητικού οικοσυστήματος.

Κατεβάστε εδώ

Σχεδιασμός EPICcommunity

Ο κύριος στόχος του D2.5 είναι “ο σχεδιασμός ενός μη εμπορικού, ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς μητρώου Ευρωπαίων ερευνητών και της απαραίτητης πλατφόρμας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού δικτύου ερευνητών (EPICommunity) για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής αναζήτησης και συνεργασίας […]”. Αυτό το παραδοτέο θα συνεισφέρει στο παραδοτέο D2.6 προκειμένου “[…] να αναπτυχθεί περαιτέρω η EPICommunity (τεχνικά), ώστε να είναι ανοικτή και προσβάσιμη για τα μέλη άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών συμμαχιών και πέραν αυτών. Με τον τρόπο αυτό, το EPICUR θα προσφέρει υπηρεσίες σε ερευνητές σε όλο τον κόσμο που είναι ικανοί και πρόθυμοι να συνεργαστούν για την επίλυση παγκόσμιων (EPI-) προκλήσεων”. 1.3 Μεθοδολογία Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία για την περιγραφή και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό του EPICommunity. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τρία εργαστήρια με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων του EPICUR-Research WP2 και του διοικητικού συμβουλίου του EPICUR ECR. 

Κατεβάστε εδώ

EPIGame – Πλαίσιο Gamification για ερευνητές

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί μέρος της εργασίας 2.1 Σχέδιο δράσης για τη δημιουργία της EPICommunity [(M01-M12) του πακέτου εργασίας 2 “Η EPICommunity ως βάση για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου””. Αυτή η δέσμη εργασίας αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης ερευνητικής σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και αναλύεται σε τέσσερα καθήκοντα:

Εργασία 2.1. Επεξεργάστηκε το πλαίσιο των ερευνητών του EPICUR (EPIQAssess) και θα το συνδυάσει με ένα πλαίσιο παιχνιδοποίησης, δηλαδή κίνητρα και ανταμοιβές (EPIGame).
Εργασία 2.2. Θα εκπονήσει μορφές μικτής κινητικότητας (EPIMove) για ερευνητές και θα διατυπώσει συστάσεις πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ανάγκες των ερευνητών που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους στο πλαίσιο της μικτής κινητικότητας, ενόψει των νέων μέσων του επόμενου προγράμματος Erasmus+.
Εργασίες 3+4. Οι εργασίες 2.3 και 2.4 θα αφιερωθούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του πρωτοτύπου EPICommunity με την αξιοποίηση (α) EPIQAssess και (β) EPIGame (βλέπε σχήμα 1)
Οι κύριες δραστηριότητες της Εργασίας 2.1 είναι:

Δραστηριότητα 2.1.1: καθορισμός του πλαισίου αξιολόγησης του ερευνητή (EPIQAssess) και
Δραστηριότητα 2.1.2: ο ορισμός του πλαισίου παιχνιδοποίησης του ερευνητή (EPIGame).

Κατεβάστε εδώ

Πλαίσιο αξιολόγησης ποιοτικών ερευνητών EPICUR

Αυτό το παραδοτέο περιλαμβάνει το βασικό κείμενο του EPIQAssess, συμπεριλαμβανομένου ενός υποδείγματος κριτηρίων αξιολόγησης. Το EPIQAssess είναι ένα ευέλικτο και δυναμικό μοντέλο πλαισίου αξιολόγησης ερευνητών, παραδοτέο της εργασίας 2.1.1 (EPIQAssess) και μέρος του πακέτου εργασίας 2 του EPICUR-Research για την “Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου”. Το EPIQAssess βασίζεται στις τρέχουσες συζητήσεις και δημοσιεύσεις που επικεντρώνονται στην προώθηση της ερευνητικής σταδιοδρομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την εμβάθυνση του ΕΧΕ: Παροχή στους ερευνητές ελκυστικών και βιώσιμων σταδιοδρομιών και συνθηκών εργασίας και υλοποίηση της κυκλοφορίας των εγκεφάλων. Το πλαίσιο αποσκοπεί στην παροχή ενός εφαρμόσιμου μοντέλου για την προώθηση ελκυστικών και βιώσιμων ερευνητικών σταδιοδρομιών, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί από τα πανεπιστήμια. Με τον τρόπο αυτό, το EPIQAssess συνδυάζει τόσο τα ποσοτικά κριτήρια όσο και τις πρακτικές ποιοτικής αξιολόγησης. Το κύριο χαρακτηριστικό του EPIQAssess είναι ότι αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που προσφέρει συγκεκριμένα μέσα στα πανεπιστήμια EPICUR με στόχο να προκαλέσει μετασχηματισμό στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται και ανταμείβεται η απόδοση του προσωπικού. Σε μεταγενέστερο στάδιο, τα στοιχεία του πλαισίου αξιολόγησης EPICUR θα ενσωματωθούν σε ένα πλαίσιο παιχνιδοποίησης EPICUR, το οποίο θα περιλαμβάνει κίνητρα και ανταμοιβές για τα επιτεύγματα των ερευνητών. Το EPIQAssess καταρτίστηκε σε στενή διαβούλευση με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελείται από ερευνητές και ανώτερο προσωπικό και των οκτώ πανεπιστημίων-εταίρων του EPICUR, καθώς και από μέλη του Συμβουλίου Ερευνητών Πρώιμης Σταδιοδρομίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές διαβουλεύσεις εντός των πανεπιστημίων-εταίρων του EPICUR και ελήφθησαν υπόψη όλα τα σχόλια που ελήφθησαν.

Κατεβάστε εδώ

EPIMove Μικτές μορφές κινητικότητας

Ο κύριος στόχος του παραδοτέου είναι να παράσχει μια συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων υφιστάμενων μορφών κινητικότητας για τους ερευνητές όλων των μελών της Συμμαχίας EPICUR, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων διδακτόρων μέχρι και των μόνιμων καθηγητών, είτε πρόκειται για προσωπική είτε για εικονική κινητικότητα.

Κατεβάστε εδώ

Προσωπικά και διεθνή μαθήματα Open Science

Ο κύριος στόχος του παραδοτέου είναι η καταγραφή των διαθέσιμων μαθημάτων για την ECR. Θα δοθεί ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτά τα μαθήματα, ανεξάρτητα από τη μορφή και τις πηγές τους. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των εταίρων θα επιτρέψει τη διεύρυνση του ερευνητικού οράματος. Αυτό θα αποτελέσει το προκαταρκτικό στάδιο για τη συνεργατική εργασία όπως το EPIMove και το EPICradles.

Κατεβάστε εδώ

Έκθεση ανάλυσης EPICUR και συστάσεις: Προτάσεις αξίας του EPICUR προς εταίρους από άλλους τομείς για συμμετοχή στην έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις του EPIChallenges

Ο κύριος στόχος αυτού του παραδοτέου 3.1 είναι να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των εταίρων από άλλους τομείς να συμμετάσχουν στην έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις του EPIC, καθώς και των πιθανών προτάσεων αξίας του EPICUR για να συμπεριλάβουν συστηματικά φορείς εκτός του ακαδημαϊκού χώρου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της (υφιστάμενης) συνεργασίας και των δράσεων μεταξύ των πανεπιστημίων-εταίρων του EPICUR και εταίρων εκτός του ακαδημαϊκού χώρου. Με βάση αυτή την ανάλυση εργασιών, η διατύπωση συστάσεων θα ενισχύσει την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής του EPICUR για τη συμμετοχή μη ακαδημαϊκών εταίρων σε κοινά ερευνητικά έργα, σύμφωνα με το καθήκον 3.2.α της συμφωνίας επιχορήγησης.

Κατεβάστε εδώ

Έκθεση ανάλυσης EPICUR και συστάσεις: EPIChallenges: Απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την κοινή χρήση υποδομών και τη διεξαγωγή κοινής έρευνας με βάση τις υποδομές

Το έργο 3.1.β) που περιγράφεται στο πακέτο εργασίας 3 (σελίδα 21 από 48) αναφέρει ότι η ALU είναι υπεύθυνη για την παροχή ανάλυσης των “απαιτήσεων και προϋποθέσεων για κοινή έρευνα με βάση τις υποδομές για τις προκλήσεις EPIC, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων συστάσεων”, που οδηγεί στο παραδοτέο 3.2. Οι εν λόγω EPIChallenges είναι οι εξής: “Έρευνα για την αειφορία”, “Κινητικότητα, μετανάστευση, ταυτότητα” και “Δημόσια υγεία”. Το έργο απαιτούσε έναν κοινό ορισμό για τις ερευνητικές υποδομές, ο οποίος εγκρίθηκε μέσω γραπτών διαδικασιών της ΜΟΔ τον Απρίλιο του 2022 και αναφέρεται παρακάτω. Επιπλέον, απαιτεί καλύτερη κατανόηση των διαφόρων τύπων ερευνητικής συνεργασίας που επιδιώκονται στο πλαίσιο του EPICUR.

Κατεβάστε εδώ

Έγγραφο έννοιας EPICUR

Το παρόν εννοιολογικό σημείωμα καθορίζει τον σκοπό και το σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ενός πρωτοτύπου ερευνητικής κατοικίας (EPICluster) και η κατοικία θα χρησιμεύσει ως δοκιμαστική λειτουργία προκειμένου να προσδιοριστεί η σκοπιμότητά της. Τα EPIClusters είναι συνεργατικά έργα που προωθούν τη διεθνή συνεργασία μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών εκτός του ακαδημαϊκού χώρου με σκοπό την αντιμετώπιση επιστημονικών και κοινωνικών προκλήσεων και έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν ερευνητές που βρίσκονται στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους, ώστε να θέσουν νέες ιδέες σε εφαρμογή. Τα EPIClusters προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες σε ένα από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για ακαδημαϊκούς, στοχαστές και εμπειρογνώμονες τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον μη ακαδημαϊκό χώρο και χρησιμεύουν ως δίκτυο για επιστημονική εξερεύνηση και ιδέες που εκτείνονται σε όλη τη Συμμαχία. Τα EPIClusters χρησιμεύουν επίσης ως μια πρώτη συνεργατική εμπειρία στην επαγγελματική ζωή ενός ερευνητή στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του και παρέχουν στα Μέλη του EPICUR την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο.

Κατεβάστε εδώ

Επικαιροποιημένες εκδόσεις της υπάρχουσας επικοινωνίας EPICUR

Το παρόν παραδοτέο παρέχει μια επισκόπηση του επικαιροποιημένου πλαισίου επικοινωνίας και διάδοσης.
που καθιερώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και εφαρμόζεται τώρα στο πρόγραμμα EPICUR-Research. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους κοινούς διοικητικούς φορείς που ασχολούνται με τις δραστηριότητες επικοινωνίας, διάδοσης και εκμετάλλευσης. Η επικοινωνιακή στρατηγική του EPICUR-Research πρέπει να προσαρμοστεί διότι, ενώ η επικοινωνία της Συμμαχίας αφορά γενικά το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, το EPICUR Research απευθύνεται πιο συγκεκριμένα σε ερευνητές που βρίσκονται στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι η οργάνωση σε κάθε πανεπιστήμιο-εταίρο και τα άτομα που συμμετέχουν στο EPICUR-Research δεν είναι τα ίδια, τα εργαλεία και οι δράσεις πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να προσεγγίσουν αυτή την ομάδα-στόχο και να δημιουργήσουν ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και αίσθημα συμμετοχής.

Κατεβάστε εδώ