Βασικά έργα

Ένα βασικό έργο EPICUR διοικείται από τη συμμαχία και ενσωματώνεται πλήρως σε όλες τις δομές της συμμαχίας. Επιπλέον, υποστηρίζει και αναπτύσσει τους κύριους στρατηγικούς στόχους του EPICUR, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο “Στρατηγική και όραμα”. Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά μας έργα:

EPICUR SHAPE-IT

Η συμμαχία EPICUR κέρδισε τη δεύτερη πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και, ως εκ τούτου, της ανατέθηκε να αναπτύξει την επιτυχημένη πιλοτική φάση της. Τα έργα EPICUR SHAPE-IT αφορούν και τα εννέα πανεπιστήμια-εταίρους του EPICUR και διαρκούν από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2026 με πιθανή παράταση για δύο ακόμη έτη.

Ακολουθώντας μια σταδιακή προσέγγιση για την εξασφάλιση βαθύτερης και ευρύτερης συνεργασίας, το EPICUR θα μεταβεί από την προσέγγιση διαχείρισης με βάση το πιλοτικό έργο (φάση 1), σε μια διαρθρωτική ολοκλήρωση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων (φάση 2), ανοίγοντας το δρόμο για βιώσιμη μακροπρόθεσμη συνεργασία σε ένα θεσμικό πλαίσιο (φάση 3).

Το σχέδιο εργασίας EPICUR SHAPE-IT έχει δομηθεί για την υλοποίηση της στρατηγικής μετασχηματισμού της φάσης 2 συνδυάζοντας έναν περιορισμένο αριθμό πακέτων εργασίας στενά συνδεδεμένες με τις βασικές αποστολές του EPICUR. Με βάση τα βασικά επιτεύγματα της πιλοτικής φάσης του EPICUR, τα 7 πακέτα εργασίας έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν:

  • Μια ευέλικτη και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνηση , ενσωματωμένη στους φορείς των πανεπιστημίων-μελών και διασφαλίζοντας τη διασφάλιση της ποιότητας και την αποδοχή από τις κοινότητες της συμμαχίας (Πακέτο Εργασίας 1), μαζί με μια ολοκληρωμένη πολιτική εκτίμησης των επιπτώσεων (Πακέτο Εργασίας 7).
  • Υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες για την ψηφιακή συνεργασία (WP3) και την κινητικότητα (WP2).
  • Ένα όραμα που θα διατυπώνει τον σκοπό, τις μορφές και τις διαδικασίες για την εκπαίδευση (WP4), την κατάρτιση με προσανατολισμό στην έρευνα και τη μεταφορά (WP6) και την κοινωνική δέσμευση (WP5).

EPICUR-Έρευνα

Πιλοτική φάση EPICUR Erasmus+ 

Το EPICUR έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την ίδρυσή του το 2019. Έχουμε θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός κοινού χώρου κατάρτισης και έρευνας μεταξύ των πανεπιστημίων μας. Το EPICUR έχει ήδη δημιουργήσει μια εκτεταμένη υποδομή συνεργασίας και έχει αποδεδειγμένο ιστορικό ανάπτυξης και λειτουργίας νέων μαθησιακών διαδρομών και μορφών. Αυτές οι εξελίξεις ζωντανεύουν στο Διαπανεπιστημιακό Campus EPICUR και στην ιδέα μας για την κινητικότητα, παρέχοντας έναν μοναδικό χώρο για μάθηση, διδασκαλία και έρευνα. Η πρότυπη γλωσσική μας πολιτική έχει επίσης πρωτοστατήσει στη μετατροπή της πολυγλωσσίας και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης σε πλεονέκτημα, καλλιεργώντας διαπολιτισμικές δεξιότητες, ενισχύοντας την περιεκτικότητα των ακαδημαϊκών μας προγραμμάτων και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δι- ή πολύγλωσσων πανεπιστημίων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Επιπλέον, το EPICUR διαθέτει ένα πλήρως λειτουργικό φοιτητικό συμβούλιο με εκπροσώπους φοιτητών και από τα 9 συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, το οποίο οργανώνει τις δραστηριότητές του μόνο του, συμμετέχοντας σε όλες τις δραστηριότητες της συμμαχίας.

Τα τρία πρώτα έτη του έργου αντιστοιχούσαν σε μια πιλοτική φάση της μακροπρόθεσμης διαδικασίας για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου πλήρως ενσωματωμένου με τα πανεπιστήμια-εταίρους. Το έργο αποτελείται από έξι προγράμματα δράσης, καθένα από τα οποία διευθύνεται από ένα πανεπιστήμιο μέλος της συμμαχίας:

  • Διαχείριση έργων, καθοδήγηση της συμμαχίας (Στρασβούργο),
  • Προώθηση της πολυγλωσσίας και της διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς (Άμστερνταμ),
  • Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας για τους ευρωπαίους πολίτες του αύριο (Φράιμπουργκ),
  • Ανοίξτε το δρόμο για μια διαπανεπιστημιακή πανεπιστημιούπολη, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση με επίκεντρο τους φοιτητές και το προσωπικό (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης),
  • Ενίσχυση και σύνδεση των περιφερειών μέσω ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημίου: ανάπτυξη εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών (KIT),
  • Διάδοση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών, βιώσιμη συνεργασία (Στρασβούργο).

Δορυφορικά έργα

Ένα δορυφορικό έργο EPICUR περιλαμβάνει τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων πανεπιστημίων εταίρων του EPICUR χωρίς άμεση σύνδεση με τη διακυβέρνηση της Συμμαχίας. Η συμμαχία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων. Παρακάτω θα βρείτε τα δορυφορικά μας έργα:

EPIDI

Το έργο European Partnership for Innovation in Distant Internships (2021-2023), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεντρώθηκε στην εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση στα πανεπιστήμια, με έμφαση στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών, γενικών και ειδικότερων συστάσεων, καθώς και στην ανάπτυξη ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας επιτυχημένης εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης για όλους τους εμπλεκόμενους στόχους: φοιτητές, εργοδότες, ακαδημαϊκούς συμβούλους και διοικητικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz του Πόζναν και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης. Τα αποτελέσματα θα διαδοθούν στους 9 εταίρους της συμμαχίας πανεπιστημίων EPICUR. Επισκεφθείτε τη σελίδα του EPIDI για να μάθετε περισσότερα.

FOCI

Το έργο FOCI (Future-proof Criteria for Innovative European Education) – στο οποίο συμμετέχουν μέλη των συμμαχιών ECIU University, YUFE και EPICUR – έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τη διερεύνηση και την πιλοτική εφαρμογή των πιθανών κριτηρίων που θα αποτελέσουν τη βάση για το μελλοντικό ευρωπαϊκό πτυχίο. Το έργο θα διαρκέσει ένα έτος (Μάρτιος 2023 – Μάρτιος 2024) και θα ενισχύσει τις στενές συνεργασίες και τη συνδιαμόρφωση της Συμμαχίας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, των εκπροσώπων της αγοράς εργασίας, των εθνικών αρχών και των οργανισμών διασφάλισης ποιότητας (από όλες τις χώρες στις οποίες βρίσκονται τα πανεπιστήμια-εταίροι).